حق نه دادني است و نه گرفتني، بلكه خوردني است !
(امضا:ذيحق)

شاهنامه آخرش “ه” است!
(امضا:حاج ابوالقاسم)

براي اينكه زير پايم را خالي نكنند روي دستهايم راه مي روم!
(امضا: ژيمناستيك كار)

من كلاه گيس و آبروي آدم كچل را با هم مي برم!
( امضا:باد پاييز)

پله هاي ترقي براي بعضي ها سُر است!
(امضا: نظافتچي پله هاي اداره)

افراد نمك نشناس شوربخت مي شوند !
(امضا: نمكي محل)

ما به جاي “آن ور دنيا” شما را به “آن
دنيا ” مي بريم !
(امضا: يك شركت هواپيمايي)

محافظت از “اتو” هاي خود را به ما بسپاريد !
(امضا:اتوبان)

لطفا پس از حذف يارانه لبنيات شيربهاي ما را بدون يارانه حساب كنيد !
(امضا: دختران دم بخت)

دوستت دارم اي ميكروب آبله مرغان !
(امضا: ميكروب خروسك)

آه ما سوزناك ترين آه هاي دنياست !
(امضا:اژدهاي هفت سر)


انواع گاز اشك آور براي سركوب تظاهرات ميوه ها موجود است !
(امضا:پياز)

لطفا روي سگتان را بالا نياوريد !
(امضا:يك آدم گربه صفت)

در بيمارستان ها تنها ما هوايتان را
خواهيم داشت !
(امضا: يك كپسول اكسيژن)

اگر از شنيدن حرف مخالف فشار خونتان بالا مي رود به ما بپيونديد !
(امضا:اعضاي گروه فشار)

پيشرفت علم پزشكي كار . بازار ما را كساد كرده است!
(امضا:حضرت عزراييل)

ما به جمله هميشه حق با «مشتري» است اعتراض داريم !
(امضا : جمعي از
سيارات منظومه شمسي)

من بيشتر از سازمان تفكيك زباله قدر زباله ها را مي دانم !
(امضا : گربه محله)

صداي آب اصلا هم طنين زندگي نيست!
(امضا:مرده شور بهشت زهرا)

قول مي دهم شما را رو سفيد كنم.
(امضا:گچكار سر گذر)

لطفا نان ما را آجر كنيد.
(امضا : بساز و بفروش هاي شهر)

دوغ خيلي از نوشابه سياه بهتر است .
(امضا : دانشمندان نژاد پرست)

سيفون براي من
حكم نوشابه كنار غذا را دارد
(امضا : چاه دستشويي)

اهداي خون، اهداي زندگي است
(امضا : انجمن خون آشامان )

در رمانتيك بودن ما همين بس كه هم شمع داريم و هم پروانه !
(امضا : جمعي از اتوموبيل ها)