7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخ
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخ,آنها وحشتناكترين انسان هاي تاريخ بودند، انسان هايي كه بهترين آهنگ برايشان صداي ناله و درد ديگران بود و بهترين رنگ برايشان رنگ سرخ خون مخالفانشان بود.

براي اين آدم هاي سنگدل، قطرات اشك مادران و زناني كه پسران يا همسرانشان را در جنگ با آنها از دست داده بودند، گرانبهاتر از الماس بود. آنها ديوانگاني بودند كه از وحشت و خشونت لذت مي بردند.

امپراتور ترسو
«كين شي هوانگ» اولين امپراتور چين بود كه از سال 221 تا 210 پيش از ميلاد مسيح (ع) بر چين حكومت كرد. او امپراتوري با اختلالات رواني و به شدت ظالم بود. كين شي در يازده سال فرمانروايي اش بيش از 120 هزار خانواده را مجبور كرد تا از خانه هايشان كوچ كنند.

وي دستور داد تا تقريبا همه نوشته ها و كتاب هاي موجود در چين را بسوزانند و صدها نفر از چيني هايي كه مشغول تحصيل بودند را سوزاند يا گردن زد. كين شي براي اينكه بتواند هر چه بيشتر بر مردم تسلط پيدا كند، ماليات ها را خصوصا براي كشاورزها زيادتر كرد.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخدر زمان حكومت وي ميليون ها مرد به خدمت گرفته شدند تا جاده اي به طول بيش از 500 كيلومتر ساخته شود. او امپراتوري بود كه ديوار چين و ديگر سازه هاي معماري را بنا نهاد اما در عوض صدها نفر در اين راه، جان خود را از دست دادند.

كين بسيار علاقه داشت ناميرا شود، براي همين وقتي دانشمندان و كيمياگران دربار نتوانستند راهي براي ناميرا شدن امپراتور پيدا كنند، دستور داد 480 نفر از آنها را زنده به گور كنند.

كين مي ترسيد حتي پس از مرگ هم مورد هجوم دشمنان خود قرار گيرد از اين رو دستور داد تا مقبره اي بزرگ بسازند كه براي ساختنش 700 هزار كارگر مورد نياز بود. گفته مي شود كه او بيش از يك ميليون نفر را در دوران حكومتش كشت. كين شي هوانگ در سپتامبر 210 پيش از ميلاد مسيح (ع) درگذشت.

هرود كبير و ظالم
هرود كبير از سال 37 تا 4 پيش از ميلاد مسيح بر اورشليم حكومت مي كرد. او تشنه خون بود و جنايت هاي باورنكردني را مرتكب شد. او فرمانروايي بود كه قصد كشتن حضرت مسيح (ع) را داشت و از اين رو دستور داد تا همه پسربچه هاي دو ساله يا كوچكتر را در بيت اللحم بكشند.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخگفته مي شود كه 10 تا 150 هزار پسربچه به فرمان او كشته شدند. هرود در زمان حكومتش دستور قتل هزاران نفر از جمله كشيش اعظم خود، مخالفانش، خانواده همسرش، عمو، همسر و سه زن خود را نيز صادر كرد.

مي توان گفت هر كسي كه از نظر هرود تهديدي به شمار مي رفت بدون اينكه گناهكار بودن وي ثابت شود، فورا كشته مي شد. هرود در سال 4 پيش از ميلاد مسيح بيمار شد و جان باخت.

پنجمين امپراتور روم
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخ«نرون» پنجمين امپراتور روم بود كه سال 54 بعد از ميلاد مسيح (ع) به فرمانروايي رسيد و تا سال 68 پس از ميلاد در قدرت باقي ماند. او روم را به ويراني كشاند و دستور داد تا همه شهرهاي روم را بسوزانند.

با دستور او هزاران نفر از جمله عمه، ناخواهري، مادر، همسر و ناپسري اش به قتل رسيدند. در حقيقت مي توان گفت او همه اعضاي خانواده اش را به كام مرگ فرستاد. نرون سرانجام دست به خودكشي زد و به زندگي اش خاتمه داد.

ملكه خونخوار
ملكه «وو» از اكتبر 690 تا فوريه 705 بر چين حكمراني مي كرد. او تنها زن در طول تاريخ چين است كه به فرمانروايي رسيد. ملكه وو با وجود اينكه يك زن بود اما بسيار ظالم و خونخوار بود و هر كسي را كه در برابر دستوراتش مقاومت مي كرد به قتل مي رساند.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخشكنجه، اعدام و مجبور كردن زنداني ها به خودكشي از جمله جنايت هاي رايجي بود كه ملكه فرمان اجراي آن را صادر كرد. او همه مخالفان خود از جمله ملكه پيش از خود يعني «وانگ» را كشت يا دستور تبعيد آنها را صادر كرد.

ملكه وو حتي دستور قتل خواهرزاده و برادرزاده هايش را نيز صادر كرد و دختر تازه متولد شده اش را نيز كشت. او حتي اعضاي خانواده اش از جمله پسرانش را نيز تبعيد كرد و حتي به يكي از آنها دستور خودكشي داد.

اين ملكه جنايتكار در دوران حكمراني اش بر چين، افراد بسياري را مسموم كرد، به دار آويخت يا به قتل رساند و حتي به دستور او بيني، گوش، دست ها و پاهايشان را بريدند. ملكه مرگ در دسامبر 705 در حالي كه 81 سال داشت از دنيا رفت.

فرمانرواي بيزانتين
باسيل دوم بين سال هاي 976 تا 1025 فرمانروايي بخشي از روم باستان را برعهده داشت. از آنجا كه وي فرمانرواي موفق و ظالمي بود همه او را قهرماني ترسناك مي دانستند. او زندگي همه افرادي كه فرمانروايي اش را تهديد مي كردند به نابودي كشاند.

تبعيد، گرفتن ماليات هاي سنگين، شكنجه و اعدام؛ بخشي از اصول فرمانروايي باسيل دوم بود. او جنگ هاي بسياري را آغاز كرد كه از جمله آنها مي توان به نبرد بلغارستان اشاره كرد كه 30 سال طول كشيد. باسيل در اين نبرد برنده شد و تقريبا سه هزار نفر را به كام مرگ فرستاد.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخدر پايان نبرد به فرمان باسيل همه اسيران جنگي به صف شدند، سپس او دستور داد تا همه را نابينا كنند و وقتي به صدمين فرد در هر گروه مي رسيد او را سالم نگه مي داشت تا اين فرد بينا بتواند بقيه را به سمت خانه هدايت كند.

گفته مي شود وقتي فرمانرواي بلغارستان سپاهش را در چنين وضعي ديد سكته كرد و جان باخت. دو سال بعد باسيل در نبرد مقدونيه نيز از چنين روشي استفاده كرد اما اين بار حتي يك نفر را هم بينا باقي نگذاشت. اين فرمانرواي خونخوار در سال 1025 جان باخت.

كاليگولا و قربانيانش
كاليگولا سومين امپراتور روم بود. او فرمانروايي وحشي بود كه در سه ماه اول حكومتش نزديك به 160 هزار حيوان به افتخارش قرباني شدند. وي مدتي پس از به قدرت رسيدن دچار تب شديدي شدكه روي مغز وي تاثير گذاشت و او را ديوانه كرد.

از آن موقع به بعد، كاليگولا تصور مي كرد كه يكي از خدايان روم است. در زمان او بود كه قانون وسيله اي براي شكنجه شد. وي معتقد بود كه زنداني ها بايد مرگ دردناكي داشته باشند.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخيكي از سرگرمي هاي كاليگولا شكنجه و كشتن افراد بود. وي مخالفانش را به آرامي و با درد فراوان مي كشت. بعضي از زنداني ها را جلوي شيرهاي درنده مي انداخت. در متون قديمي آورده اند كه او يكي از گلادياتورهايش را دو روز تمام به فلك بست.

كاليگولا حتي گاهي اوقات دستور مي داد تا بعضي از زنداني هايش را زير پاي فيل ها بيندازند. وي آنچنان فرمانرواي ظالمي بود كه بسياري از ترس اينكه مبادا به دست او بيفتند، دست به خودكشي مي زدند.سال 41 پس از ميلاد مسيح، كاليگولا به دست مردي كه يك روز او را در دادگاه مسخره كرده بود، كشته شد.

پادشاه جان بي كفايت
از ماه آوريل 1199 تا اكتبر 1216، پادشاهي به نام «جان» بر انگليس حكومت مي كرد. اين پادشاه، انگليس را به شدت فقير كرد و در زمان او بود كه افسانه رابين هود شكل گرفت.

پادشاه جان فرمانروايي جاه طلب، خشن، ظالم، از خودراضي و بي عاطفه بود. او به دوستان، پدر، برادران، همسر و حتي كشور خود خيانت كرد. وي خانواده اطرافيان خود را تبعيد مي كرد تا كمتر كسي مزاحم پادشاهي ناشايست وي باشد.
7 فرمانرواي خونخوار در طول تاريخپادشاه جان مثل همه پادشاهان خونخوار ديگر، مخالفانش از جمله خواهرزاده اش آرتور را به زندان انداخت و دستور مرگ آنها را صادر كرد. اگر يكي از سربازان پادشاه از او سرپيچي مي كردند، او را به زندان مي انداخت و آنقدر به سرباز بيچاره گرسنگي مي داد تا بميرد.

اين پادشاه درآمد كليساها را غارت مي كرد و به همه كشيش ها دستور داد تا انگليس را ترك كنند. پادشاه جان در زمان حكومتش دستور حمله به فرانسه را صادر كرد و در اين جنگ بود كه هزاران نفر جان خود را از دست دادند. اين پادشاه بي كفايت در اكتبر 1216 به دليل خوردن بيش از حد هلو و نوشيدني الكل دار از دنيا رفت.