ايجاد ارتباط عاطفي خيلي آسان است، اما بيرون آمدن از آن رابطه و التيام يافتن در آن خيلي سخت است. ميتوان گفت قطع رابطه كردن به راستي يكي از كارهاي دشوار و دردناك است.

بهخصوص اگر فردي نامزد شما باشد و قصد ازدواج با او را داشتهايد و به او دلبستگي عاطفي پيدا كردهايد. شايد حتي بتوان گفت چنين كاري يعني دلكندن از كسي كه دوستش داريد سختترين كار دنياست، اما كار نشد ندارد، اگر در چنين مرحلهاي هستيد شايد توصيههاي ما در اين بخش آسموني به كارتان بيايد.

۱- سعي كنيد بفهميد چرا شما دو نفر مجبور شديد كه رابطهتان را قطع كنيد، علتها را پيدا كرده، با خود فكر كنيد درست است كه با هم خاطرات خوش فراواني داشتيد اما آن رابطه نميتوانست به يك ازدواج موفق منتهي شود و در نهايت دير يا زود اين جدايي اتفاق ميافتاد.

وقتي روي دلايل جدايي تمركز كنيد، ميتوانيد اشتباههاي خود و نامزدتان را متوجه شويد تا در آينده و در رابطههاي ديگر، چنين مشكلاتي پيش نيايد.

۲- اگر تصميم به قطع اين رابطه گرفتهايد به ياد داشته باشيد كه فكر كردن به خاطرات خوب ميتواند تمام دلايل منطقي را از ذهن شما پاك كند و در نتيجه دوباره به همان رابطه مسموم بازگرديد.

خيلي طبيعي است كه مغزتان شروع به خيالبافي و شما را قانع كند كه اين رابطه آنقدرها هم كه فكر ميكرديد بد نبوده است يا حتي خيالاتي به ذهنتان بيايد كه زندگي بدون نامزد قبليتان ممكن نخواهد بود اما بايد به مغزتان فرمان توقف بدهيد، موقعيت را بپذيريد و سعي كنيد به سمت آينده حركت كنيد نه گذشته.

۳- از تمام محيطهايي كه ممكن است شما را به ياد نامزدتان بيندازند پرهيز كنيد. حتي اگر دوستان مشتركي داشتيد براي مدتي از آنها دوري كنيد، به هيچوجه به اعضاي خانواده او نزديك نشويد حتي سعي نكنيد با ايميل يا تلفن با او و نزديكانش تماس بگيريد.

به هيچوجه به محيطهايي كه احتمال حضور او وجود دارد، نرويد. اگر او تلاش ميكند كه با شما صحبت كند قبل از صحبت با او به نتيجه خوب فكر كنيد. اگر براي برگرداندن كادوها يا امانتها مجبوريد همديگر را ببينيد در فضاي كاملا رسمي و كوتاه همه چيز را تمام كنيد.

۴- سعي كنيد با درد ناشي از جدايي كنار بياييد، طبيعي است كه بعد از جدايي احساس خلأ و گيجي كنيد اما بايد مسووليت تصميم و اشتباه خود را بپذيريد و اميد داشته باشيد كه تندرستي بهزودي به شما بازخواهد گشت.

از طرف ديگر فراموش نكنيد كه شما در اين رابطه نهايت تلاش خود را كرديد و تنها كسي نبودهايد كه در اين رابطه مرتكب اشتباه شده است. البته حواستان باشد كه مرحله انكار بعد از همه قطع رابطهها حتما پيش ميآيد و تنها راه پذيرش موقعيت فعلي و استقامت روي تصميمي است كه گرفتهايد.

۵- بعد از يك جدايي سخت شما به كساني نياز داريد كه دوستتان داشته باشند و دركتان كنند، چنين افرادي ميتوانند به شما احساساتي خوب تزريق كنند. سعي كنيد بيشتر در جمع دوستان و اقوام دلسوزتان باشيد، آنها به شما كمك ميكنند خود را يك فرد ارزشمند بدانيد و بتوانيد زودتر خودتان را پيدا كنيد و روي پاي خود بايستيد، يك شبكه آرامبخش از دوستان بيش از هر چيز ميتواند از دردها و آلام شما كم كند.

۶- سعي كنيد آنچه در درونتان وجود دارد را روي كاغذ پياده كنيد، البته حواستان باشد كه بايد كاملا با خود صادق باشيد و خودتان را سانسور نكنيد.

يكي از مهمترين فوايد نوشتن اين است كه شما وقتي قلم به دست بگيريد ناگهان احساساتي روي كاغذ ميآيند كه خودتان از ديدن آنها شگفتزده شده و در نتيجه به يك بينش و شناخت عميقتر از خود ميرسيد و همين شناخت عميق باعث ميشود كه رابطههاي بعدي خود را بهتر مديريت كنيد تا ديگر مجبور به جدايي نشويد.

علاوه بر همه اينها نوشتن از بار غمها كم ميكند و ديگر احساس خفگي نخواهيد كرد چون احساس ميكنيد مغزتان خالي شده است.

۷- يكي از بهترين راهها براي فراموش كردن نامزد قبليتان اين است كه فهرستي از تمام دلايلي كه ميگويند چرا او براي شما فرد مناسبي نبوده تهيه كنيد.

صريحا تمام دلايل را بنويسيد، اينجا جايي نيست كه بخواهيد چيزي را ببخشيد. از تمام وقايع بدي كه بين شما اتفاق افتاده احتمالا نشانهاي داريد، آن نشانه را به همراه احساسي كه در آن لحظه داشتيد كنار هم بگذاريد و زير آن يادداشت كنيد كه ديگر نميخواهيد آن احساسات را تجربه كنيد، حالا اين تصاوير و يادداشتها را در جايي بچسبانيد كه هر روز بتوانيد ببينيد.

اميدواريم با انتخاب درست و شايسته به عنوان يك فرد بالغ زندگي خوشي را از لحاظ رواني تجربه كنيد.