انجمن تفريحي قاطي به تصوير زير نگاهي بيندازيد. اگر با نگاه كردن به اين عكس پوستتان خارش بگيرد، بدنتان مور مور شود و موهايتان درد بگيرد، ممكن است شما از بيماري ترايپوفوبيا رنج ببريد!

انجمن تفريحي قاطي
ترايپوفوبيا ترس از سوراخ هاي كوچك و غيرمتقارني است كه ممكن است به طور طبيعي يا مصنوعي به وجود آمده باشند. ترايپفوبيا از تركيب كلمه ي يوناني تراپيو به معني سوراخ كردن و كلمه ي فوبيا به معني ترس شديد و بيمار گونه ساخته شده است.

ترايپوفوبيك ها مي گويند هنگام ديدن سوراخ هاي كوچك دچار اضطراب مي شوند، تهوع و بي خوابي مي گيرند و بدنشان به خارش مي افتد.

هزاران نفر از سراسر دنيا ادعا مي كنند كه به اين بيماري مبتلا هستند ولي تاكنون ترايپوفوبيا به طور رسمي به عنوان يك فوبيا شناخته نشده است. فوبيا، ترس شديد و بيمارگونه اي است كه در زندگي فرد ايجاد اختلال مي كند.

بر خلاف ترس معمولي كه زودگذر است و هنگام مواجهه با خطر اتفاق مي افتد، فوبيا بيشتر ترس از قرار گرفتن در يك موقعيت است.بسياري از مردم حتي نام ترايپوفوبيا را هم نشنيده اند. خيلي از روانشناسان فكر مي كنند كه ترايپوفوبيا ساختگي است و وقتي كسي درباره ي اين موضوع مطلبي مي خواند و عكسي مي بيند،

به طور ناخودآگاه اين ترس در ذهن او القا مي شود. همانطور كه شما هنگام ديدن فيلم كمدي با چند نفر ديگر نسبت به زماني كه تنهايي فيلم مي بينيد بيشتر مي خنديد، وقتي هم مي بينيد اين همه آدم دچار اين بيماري هستند و درباره ي تجربياتشان چندين صفحه مطلب نوشته اند، به طور ناخودآگاه شما هم دچار ترايپوفوبيا مي شويد.

بيشتر كساني كه ادعا مي كنند به اين بيماري مبتلا هستند، مي گويند قبل از اين كه وارد سايت هاي مربوطه بشوند و نظرات ديگران را بخوانند اصلا خبر نداشتند كه اين بيماري را داشته اند!

اينترنت هم نقش بسيار زيادي در شيوع ترايپوفوبيا دارد. تعداد مبتلايان به ترايپوفوبيا بعد از ساخته شدن صفحه ي فيسبوك آن چندين برابر شده است. خيلي از آن ها فكر مي كنند كه ترايپوفوبيا ريشه ي هايلوفوبيا يعني ترس از اشياي چوبي و درختان است!

ترايپوفوبيك ها خواستار انجام آزمايشات بيشتر در اين زمينه و وارد شدن نام ترايپوفوبيا به ديكشنري هاي معتبر هستند ولي تاكنون كسي درخواست آن ها را جدي نگرفته است و به احتمال زياد در آينده هم كسي درخواستشان را جدي نخواهد گرفت.تعداد تراپيوفوبيك ها هر روز در حال افزايش است. شما چطور؟ آيا شما هم ترايپوفوبيك هستيد؟