بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

زندگي ايده آل يعني چه ؟

زندگي ايده آل آن است كه صرف رسيدن به ايده آل هاي واقعي زندگي انسان شود. زندگي اي ايده آل است كه ما را در مسير رسيدن به انسان ايده آل قرار دهد. انسان ايده آل از نظر دين و خدا چگونه انساني است؟ اگر در مسير رسيدن به اين هدف حركت كنيد زندگي شما ايده آل خواهد بود. تمام هدف دين و انبياي الهي نشان دادن اين راه به بشر بوده است. انسان ايده آل كسي است كه به خدا نزديك و مظهر جمال و كمال الهي باشد، زندگي ايده آل هم از نظر قرآن كريم صراط مستقيم عبوديت و بندگي است كه انسان را به همان ايده آل و هدف زندگي نزديك مي كند.



براي توضيح بيشتر در اين مطلب آسموني به چند نكته اشاره ميكنيم :

۱- شايد بتوان گفت كه تمامي مكاتب فكري، اعم از الهي و الحادي، با همه تفاوتهايي با هم دارند، در پي تبيين و معرفي شاخصههاي زندگي ايدهآل انساني هستند. همه اين مكتبها، چه آنها كه هنوز هستند و چه آنها كه ديگر جز در لابه لاي كتابها نميتوان از آنها سراغي گرفت، مي خواستهاند و ميخواهند اصول و شاخصههايي را به باورمندان خود ارائه كنند كه آنان را به يك زندگي ايده آل و آرماني در اين دنيا برساند.

مطالعه و تأمل در متون بر آمده از اين مكاتب نشان مي دهد كه هركدام از اين مكتبها بر شاخصهاي يا شاخصههايي محدود و معدود و عمدتا متعلق به دنياي ماده به عنوان مهمترين شاخصههاي زندگي ايده آل انساني تمركز كرده و آن را چنان برجسته كردهاند كه گويي با تحقق آن، بشر به همه آرزوها و خواستههاي خود ميرسد. يكي بر قدرت، ديگري بر آزادي، سومي بر لذتهاي بدني و مادي، چهارمي بر عقلانيت، پنجمي بر معنويت و… هرمكتبي در برههاي از حيات خود، عدهاي را اميدوار كرده و با وعدههاي شيرين و زيبا تحقق چنان زندگياي را نويد داده است؛

اما با گذشت مدتزماني، كم كم كاخ آرزوهاي آنان را ويران كرده و همه رؤياها و خيالپردازيهاي آنان را به باد فنا داده است. به جرات ميتوان گفت تنها و تنها، صدايي كه پيامبران الهي و به پيروي از آنان عالمان رباني و حكيمان الهي در دنيا افكندهاند و از آغازين لحظات تولد انسان بر كره خاكي با اولين پيامبر آغاز شده و تا پايان زندگياش ادامه خواهد يافت، صداي ماندگار و پرصلابت بوده و خواهد بود. از صداي سخن عشق نديدم خوشتر/ يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند.

۲- مهمترين ويژگي و خصيصه دعوت پيامبران الهي، انطباق آن با فطرت و گرايشهاي اصيل انساني و ناظر به تمامي نيازهاي مادي و معنوي اوست؛ چيزي كه هرگز در مكاتب فكري ديگر نميتوان يافت. مكاتب فكري ديگر و به خصوص مكاتب مادي و غير الهي، تنها به پارهاي از نيازهاي مادي و بدني و احيانا معنوي بشر توجه كرده و تأمين آنها را موجب لذت و رضايت و سعادت او ميدانند؛

اما مكتب پيامبران، دنيا و لذتهاي آن را وسيلهاي براي زندگي حقيقي و اصيل معرفي ميكنند كه زندگي دنيا با تمامي شگفتي و عظمتش تنها مقدمه و پيشدرآمد آن زندگي بيكران و ابدي است. در نگاه مكاتب مادي، زندگي دنيا خود موضوعيت دارد و بايد براي خودش آن را خواست و براي ماندن و لذت بردن از آن تلاش كرد اما پيامبران به ما آموختند كه دنيا مهمان خانه و ما مسافران و ميهماناني هستيم كه دير يا زود بايد آن را به ديگراني كه از راه مي رسند واگذار كرده و به خانه ابدي و اصلي خود كوچ كنيم. از دنيا بايد به اندازه اي و به كونهاي برداشت كه براي زندگي ابدي و اصيل ما سودمند باشد.

بر اين اساس مكتب پيامبران در جهانبيني، نظام ارزشي و اخلاقي و رفتاري، تفاوتهايي بنيادين و عميق با همه مكاتب ديگر بشري دارد كه تشريح و تبيين آن مجال ديگري را ميطلبد.

۳- قرآن كريم به گونهاي زيبا و كوتاه، شاخصههاي يك زندگي ايده آل انساني را اين گونه ترسيم كرده است : زندگياي كه بر محور ايمان به خداي يگانه و عبوديت او سامان مييابد و تمامي زندگي انسان را با گستره نامحدودش در بر ميگيرد. «بسم الله الرحمن الرحيم؛ والعصر؛ ان الانسان لفي خسر؛ الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؛ سوگند به عصر، كه تمامي انسانها در خسراناند، مگر آنان كه ايمان آوردند و اعمال صالح كردند و يكديگر را به حق و صبر سفارش نمودند.

در ادبيات ديني، ميان ضرر و خسران تفاوت وجود دارد. ضرر، زيان در سود است و خسران، زيان در سرمايه. قرآن ميفرمايد: انسان، پيوسته در حال خسران و كاستي سرمايه وجودي خويش است. همه سرمايه آدمي در زندگي، عمر اوست كه با هر نفسي كه فرو ميبرد، قدمي به پايان آن نزديكتر ميشود. اين سرمايه، هرلحظه در حال كاستي و نابودي است مگر آن كه آدمي از آن در جهت تجارتي پرسود و پديدآوردن حياتي طيبه و پايدار بهره برد.

what-is-the-ideal-life(1)

قرآن كريم، شاخصهها و نشانهايي را براي اين زندگي ماندگار و اصيل انساني و الهي معرفي ميكند :

شاخصه اول :

ايمان به خدا؛ ايمان به خدا و همه حقايق هستي است كه در جايي ديگر از آن با مفهوم غيب نام برده است. در شمار صفات متقين ميفرمايد: «الذين يؤمنون بالغيب» از نگاه قرآن حكيم، ايمان به خدا، محور و اساس يك زندگي مؤمنانه و زيست اصيل انساني است و تمامي باورها، ارزشها، كنشها و واكنشهاي اوست. سبك زندگي مؤمنانه انسان براين پايه استوار بوده و مدام از طريق اين ريشه تغذيه ميكند. براساس اين آموزه محوري، نظام ارزشي خاصي سامان مييابد كه بر همه افكار، عواطف و رفتارهاي مؤمن تأثيرگذار است.

شاخصه دوم :

عمل صالح؛ هرگونه رفتار ارادي انسان در جهت تحقق ارزشهاي الهي و قرب الي الله، در آموزههاي ديني، عمل صالح نام ميگيرد. عمل صالح عملي است كه هم خود شايسته و زيباست و هم با انگيزه زيبا و صالحي انجام مي گيرد. هم حسن فعلي دارد و هم حسن فاعلي. از نگاه دين، عمل صالح ميتواند گسترهاي به گستره همه رفتارهاي انسان در تمامي سطوح شخصيت او داشته باشد. حتي خوابيدن، خوردن و نازلترين رفتارهاي طبيعي او را نيز در بر بگيرد، مشروط به آن كه با انگيزه الهي انجام گيرد. انگيزههاي خوب و تعالي بخش، برخاسته از شاكله شخصيتي سالم و صالح اند.

انگيزه ها به طور كلي مولود تعامل پيچيده همه شخصيت انسان هستند و ذهن، بخشي از اين شخصيت است نه تمام آن. در قرآن و روايات ديني، مركز رويش و جوشش انگيزه ها قلب نام دارد كه منظور، مركز اصلي وجود آدمي است. قلب يعني همه شخصيت و هويت حقيقي وجود انسان. وقتي دل انسان خدايي شد و عشق الهي قلب او را تسخير كرد، تمامي رفتارهاي او الهي و عبادت محسوب ميشود، حتي خوابيدن و خوردن! اما اگر دل، دنيايي و دلبسته حيات مادي باشد، حتي نماز انسان هم دنيايي و ظلماني است. براي صالح بودن عمل، زيبايي خود عمل كافي نيست بلكه زيبايي روحي كه عمل را پديد ميآورد هم لازم است.

«و من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون»؛ و هر كس چه زن و چه مرد هر گاه عمل صالحي را از سر ايمان انجام دهد او را (يا عملش را) حياتي پاكيزه خواهيم داد و پاداش آنان را به نيكوترين صورتي كه عمل كردهاند عطا خواهيم كرد(سوره مباركه نحل، آيه شريفه ۹۷).

شاخصه سوم :

تواصي به حق؛ سبك زندگي مؤمنانه و زيستن در چارچوب ارزشهاي الهي، در بسياري از مواقع ممكن است با سلايق، جهالتها و بدفهميها همراه باشد و افراد به خاطر علم اندك و چيرگي هوسها و حب و بغضها، در فهم حق و شناخت راه درست دچار خطا و گمراهي شوند و سخت نيازمند راهنمايي و هدايت از سوي كساني باشند كه حق و حقيقت را شناخته و مسير صحيح را تشخيص دادهاند.

در يك جامعه زنده و پويا و ديندار، انسانها تنها در پي سعادت و صلاح خويش نيستند بلكه خوبيها و سعادتها را براي خود و ديگر انسانها با هم طلب ميكنند. وقتي حق را شناختند ديگران را نيز در شناخت حق و پيمودن راه درست هدايت و راهبري ميكنند. قرآن شاخصه سوم زندگي ايده آل انساني را تواصي به حق و حقيقت معرفي ميكند؛ يعني در يك جامعه انساني و ديني همه اهل ايمان، خود را نسبت به سعادت و خوشبختي ديگر انسانها مسئول و متعهد ميدانند.

در جاي ديگري قرآن كريم اين تعهد ديني را به ولايت تعبير كرده و ميفرمايد : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؛ مردان و زنان مؤمن، اولياي هم و متعهد نسبت به سرنوشت نيك و بد يكديگرند، به خوبيها دعوت و از بديها نهي ميكنند(سوره مباركه توبه، آيه شريفه ۷۱). قرآن كريم تواصي به حق را به سه شيوه حكمتآموزي، موعظه و جدال احسن پيشنهاد كرده و از مؤمنان ميخواهد كه همواره ديگران را با يكي از اين سه روش به حق و حقيقت دعوت كنند.

what-is-the-ideal-life

شاخصه چهارم :

آخرين شاخصه زندگي ايده آل انساني از منظر اسلام عزيز، تواصي به صبر است. بدون ترديد، پيمودن راه حق و حركت در مسير ارزشهاي الهي، مغلوب هوسها و خواهشهاي نارواي دل نشدن از يك سو و عدم تزلزل و سستي در برابر دشواريها و درشتيهاي زندگي، بدخواهيها، دشمنيها و بدرفتاريهايي كه كم و بيش در زندگي هر كسي وجود دارد، از سوي ديگر، نيازمند اراده استوار و شخصيت محكم و باثبات است. قوت نفساني و ثبات شخصيتي هر فرد شديدا تحت تأثير نفوذ اجتماعي و تأثير و تأثري است كه در محيط اجتماعي و در تعامل با ديگران با آن مواجه ميشود.

وقتي جامعه، سالم و ارزشمدار و فضاي كلي جامعه فضايي اخلاقي و ارزشي باشد، شخصيتي كه در چنين جامعهاي شكل ميگيرد و به ثبات و بالندگي ميرسد، خصيصههاي جامعه را به خود گرفته و نشان ميدهد. همچناني كه فرد ميتواند تأثيري قابل توجه بر شخصيت جامعه و اخلاق عمومي داشته باشد.

جامعه زنده و بالنده جامعهاي است كه اعضاي آن همچون يك پيكر زنده و يكپارچه نسبت به يكديگر احساس تعلق، محبت و غمخواري داشته باشند و همانگونه كه براي خود دل ميسوزانند و براي سعادت خويش تكاپو ميكنند، به سعادت و سلامت ديگر اعضا نيز اهميت داده و براي آن تلاش كنند. چنين جامعهاي خصلتهاي زيبايي چون ايثار، انصاف، تعاون، شفقت، مواسات و ديگر خصلتهاي پرقيمت انساني را در خود ميپرورد و به بالندگي ميرساند.

دل بيدار من بر مردم خوابيده ميگريد بلي

فهميده بر احوال نافهميده ميگريد

زچشم خويشتن آموختم رسم رفاقت را

كه هر عضوي به درد آيد به جايش ديده ميگريد

يكي از خصلتهاي نيكو و تأثيرگذار در حفظ سلامت شخصيتي و معنوي انسانها، همدليها، همفكري ها، مشورتدادنها و بيم و اميدهايي است كه از سوي ديگران دريافت كرده و اراده آنها را براي رويارويي حيكمانه و محكم با دشواريها و سختيها كمك ميكند. همانگونه كه گاهي نياز است به فكر ديگران مدد كنيم تا بهتر بفهمند و روشنتر بشناسند، گاهي هم لازم است دل در دل آنها بگذاريم تا بهتر بايستند و قويتر عمل كنند. قرآن كريم از اين خصيصه بسيار مهم با تعبير ) وتواصوا بالصبر) نام ميبرد؛ يعني مؤمنان در جامعه ايماني به شيوههاي گوناگون، يكديگر را در صبرورزي و شكيبايي ياري ميكنند.

تواصي به صبر گاهي با سخن و گاهي با ياري فكري يا عملي و حتي كمكهاي مادي مثل انفاق، صدقه و مانند آن در جامعه ميسر است. در جامعه آرماني اسلام، همه چهرههاي تواصي به صبر، در ميان مؤمنان وجود دارد و مؤمنان حقيقي پيش از آن كه با سخن و موعظه چنين يارياي را فراهم كنند، با عمل و رفتار در جهت تواصي به صبر كوشش ميكنند. به عنوان مثال شايد براي تواصي به صبر يك جوان لازم باشد كه مؤمنان شرايط يك ازدواج سالم را برايش مهيا كنند تا به گناه آلوده نشود. حكومت اسلامي و ديگر نهادها و گروههاي اجتماعي و فرهنگي، هركدام تكليفي متناسب جايگاه خود براي مهيا كردن زمينههاي تواصي به حق و صبر دارند. به نظر ميرسد گستره ايجاد بسترهاي فرهنگي تواصي به حق و صبر بسيار فراختر از آن چيزي باشد كه ميپنداريم.

از جلسههاي موعظه، حلقههاي علمي و معرفتي، خلق آثار هنري همچون فيلم نامه، فيلم سينمايي و تلويزيوني و مانند آن گرفته تا فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم جهت حداقل يك زندگي آبرومند و كم تنش براي اين امر ضرورت دارد . انسان موجودي نيازمند است و پارهاي از نيازهايش چنان قدرتمند و پرصلابتند كه نوع آدميان دربرابر تمايلات برخاسته از احساس آن نيازها، ضعيف و ناتوان ظاهر ميشوند. جامعه آرماني ديني، وظيفه دارد كه براي اعضايش زمينههايي را فراهم كند كه اين نيازها در حد معمول و معقول ارضا شده و فرد بتواند با آرامش بيشتر با تمايلات هوسبازانه و زيادهطلبيهاي نفس مبارزه كرده و صبوري ورزد.

بي سبب نيست كه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: هر كس ازدواج كند نيمي از دينش را كامل كرده است و در نيم ديگر تقوا بورزد. اين سخن به خوبي نشان مي دهد كه مقصود از تواصي به صبر صرفا موعظه زباني و دعوت گفتاري به خويشتن داري نيست، بلكه فراهم آوردن يك سبك زندگي است كه فرد بتواند به صورتي زيبا و مطلوب صبوري ورزد.



- منبع، پورتال آسموني

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۷:۴۳ توسط:sana موضوع:

۳۶ روش براي جذابيت بيشتر

راه جذب ديگران دوست داشتن خويشتن است.افراد جذاب به قضاوت در مورد خود و ديگران نمي انديشند. آنها نشانه هاي عشق را در ميابند. در مورد عشق مي انديشند و با هر عملشان عشقشان را بيان ميكنند.

ديپاك چوپرا

اين يك واقعيت است كه ما ميخواهيم مردم دوستمان داشته باشند و وقتي ميگوييم اهميتي ندارد كه مردم در موردمان چه فكر ميكنند حقيقت را نگفته ايم.

همه ما آرزو داريم كه دوستمان بدارند، به ما احترام بگذارند و به ديد مثبت در ما بنگرند – تعاملات انساني ما براي ايجاد احساس خوب بودن، عزت نفس و شادي حياتي هستند- وقتي متوجه ميشويم كه شخصي ما را دوست ندارد يا به طريقي از ما دوري ميكند احساسات متفاوتي به سراغمان مي آيد از خشم و عصبنيت گرفته تا غمي ژرف و ناراحتي بي انتها.

هر يك از ما كه تلاش كرده در نظر همه جذاب و دوست داشتني باشد سرانجام به اين نتيجه رسيده كه اين تلاشي خسته كننده و بيهوده است.

غير ممكن است كه ديگران را مجبور به دوست داشتنتان كنيد زيرا حتي اگر موفق هم بشويد سرانجام در اين روند خودتان را گم ميكنيد. وقتي شما سعي ميكنيد آنچه باشيد كه ديگران ميخواهند و يا براي تحت تاثير قرار دادن ديگران نقش بازي كنيد معمولا كساني كه آرزو ميكنيد جذب شما شوند از شما دور ميشوند زيرا نسبت به شما احساس بيگانگي ميكنند.

راه جذب ديگران در اين است كه كاري انجام دهيم كه واقعا سخت باشد و اين نيازمند اين است كه در درجه اول خود را دوست داشته باشيم و به خود احترام بگذاريم.

تنها زماني كه ما خودمان را دوست داشتني ميدانيم و وجود، نيازها، عقايد، ارزش ها و ويژگي هاي شخصي واقعي خود را ميپذيريم، به فرمول جذابيت دست يافته ايم. اگرچه همه جذب صداقت شما نميشوند اما آنهايي كه به طرف شما جذب ميشوند معمولا داراي هوش هيجاني بالا وافرادي رشد يافته و بالغ هستند كه قدر روابط بي پيرايه و حقيقي را ميدانند.

دوست داشتن خويشتن، اعتماد به نفس و صداقت كليدهاي اصلي جذابيت هستند. براي افزايش جذابيت و تبديل وضعيت از”تلاش براي جذب افراد” به جذب خودكارافراد يك سري تغييرات و تدابير ويژه وجود دارد كه ميتوانيد اتخاذ كنيد.

شما ميتوانيد از اين ۳۶ روش كه در اين بخش آسموني آمده براي جذابيت بيشتر خود استفاده كنيد.

۱- روش زندگي خودتان را داشته باشيد. خود واقعي تان، فلسفه، ارزش ها و علائق تان را شكل دهيد و تعريف كنيد به جاي اينكه ناخودآگاه آنها را از خانواده، همسالان، مذهب يا فرهنگتان بگيريد.

۲- نياز به تاييد ديگران را از زندگي خود حذف كنيد- به خاطر عقايد ديگران يا ميل به تاييد ديگران كاري را انجام ندهيد- به خاطر آنچه براي خودتان مهم و ارزشمند است دست به انجام كارها بزنيد.

۳- به غريزه خود اعتماد كنيد و دست به تجربه هاي جديد بزنيد. خود را بشناسيد و حتي اگر در اين مسير شكست خورديد آنچه را كه باعث لذت شما ميشود و براي شما هيجان انگيز است كشف كنيد.

۴- ديگران را همان گونه كه هستند قبول كنيد. در مورد ديگران قضاوت و انتقاد نكنيد. روي نقاط قوت آنها تمركز كنيد- ياد بگيريد كه با افراد با روحيه ناملايم بدون كوچك كردن خود رفتار كنيد.

۵- واقعا به سخن افراد گوش كنيد. فراتر از گوش دادن وموافقت با آنها عمل كنيد- كاري كنيد كه آنها بفهمند شما واقعا آنها را درك مي كنيد.

۶- به مشكلات حل نشده در زندگي تان توجه كنيد. رو راست باشيد. ببخشيد و اگرلازم است تقاضاي بخشش كنيد انرژي كه صرف اين مشكلات كرده ايد را صرف كارهاي بهتري كنيد.

۷- زندگي سالمي داشته باشيد- فعاليت ورزشي روزانه داشته باشيد- در غذا خوردن از هوا و هوس پيروي نكنيد و غذاي سالم بخوريد تا براي جسمتان مفيد باشد- اين كار را براي احترام به خودتان انجام دهيد نه براي تحت تاثير قرار دادن ديگران.

۸- خودتان وارد عمل شويد. براي انجام كارها منتظر نمانيد- خلاق، اهل عمل و ياري رسان باشيد.

۹- به افراد نشان دهيد كه به آنها اهميت ميدهيد. فقط حرف نزنيد. به گونه اي با آنها برخورد كنيد كه بفهمند برايشان ارزش قائليد.

۱۰- به جنبه مثبت افراد توجه كنيد. نه از اين نظر كه چه كساني هستند بلكه از اين منظر كه چه كساني ميتوانند باشند و اين ديدگاه خود را از به آنها منتقل كنيد.

۱۱- مطمئن شويد كه نيازهاي خودتان محقق شده اند. نيازهاي اوليه خود را تشخيص دهيد و بفهميد براي شما چه چيز در روابط مهم و ارزشمند است.

۱۲- به زيبايي سخن بگوييد. سخنان خود را جهت متعالي ساختن، الهام بخشيدن، برانگيختن و تشويق كردن ديگران به كار ببريد- ازانتقاد يا كنايه خودداري كنيد.

۱۳- به آساني بخنديد. شاد باشيد. زندگي را خيلي جدي نگيريد و به دنبال خلق لذت و شادي باشيد.

۱۴- شايعه پردازي نكنيد. تصميم بگيريد كه در مورد ديگران به گونه اي صحبت نكنيد كه صراحتا و يا ضمنا انتقادي باشد. اخبار و اطلاعاتتان را به خاطر ارضا حس قدرت و يا دسيسه كردن عليه ديگران افشا نكنيد.

۱۵- به جاي شكايت درخواست كنيد. اگر چيزي از كسي ميخواهيد به صورت مستقيم درخواست كنيد به او غر نزنيد و يا پيش ديگران از او گله وشكايت نكنيد.

۱۶- موقعيت ها را به درستي مديريت كنيد. در اسرع وقت با مهرباني اما به طور واضح به موضوعات منفي رسيدگي كنيد.

۱۷- جر و بحث نكنيد. لبخند بزنيد و مكان را ترك كنيد تا زماني كه شرايط يك گفتگوي سالم فرا برسد.

۱۸- تنها زماني كه از شما درخواست ميشود كمك كنيد. فكر نكنيد كه ديگران ميخواهند شما مشكلاتشان را حل كنيد و يا اينكه شما صلاح شان را بهتر ميدانيد- فقط آماده باشيد و هرگاه از شما كمك خواستند وارد عمل شويد.

۱۹- به مشكلات ديگران اهميت دهيد اما بي طرف بمانيد. بگذاريد ديگران بدانند كه وقتي با مشكلي روبرو ميشوند شما واقعا به آنها اهميت ميدهيد اما گرفتار مشكلاتشان نميشويد.

۲۰- با قلبتان ببينيد و نه با چشمانتان. به افراد، سطحي نگاه نكنيد- وضعيت مالي، ظاهر و بدنامي اهميتي ندارند. به دنبال راستي و صداقت در درون شخص بگرديد.

۲۱- به جاي جواب منفي، جواب مثبت ندهيد. وقتي شما به جاي نه، بله مي گوييد دچار خشم دروني ميشويد- تنها زماني جواب مثبت بدهيد كه دلتان ميخواهد و تحت فشار نيستيد.

۲۲- به ديگران نشان دهيد كه حق شناس هستيد- به آنها بگوييد و نشان دهيد كه ازاينكه آنها را در زندگي خود داريد خوشبختيد.

۲۳- ديگر ان را سرزنش نكنيد. سعي كنيد ديگران را آزارندهيد و باعث نشويد كه به خاطر انتخاب ها تصميمات و اعمالشان احساس بدي پيدا كنند.

۲۴- بيشتر از آنچه كه مورد انتظار است از خود مايه بگذاريد. بيش از حد نياز كاري را انجام ندهيد اما ابتكار عمل داشته باشيد و گاهي بيشتر از آنچه كه بايد از خود مايه بگذاريد.

۲۵- در روابط خود همواره مسير پيشرفت را طي كنيد. كنترل كننده يا وابسته نباشيد. روابط را به گونه اي پيش ببريد كه براي هر دو طرف رو به تعالي و رضايت بخش باشد.

۲۶- شخص بزرگي باشيد. به دنبال اين نباشيد كه اعتبار كسب كنيد، ديگران را كوچك كنيد يا مورد ستايش قرار بگيريد- دانش و قدرت خود را در زمان مناسب نشان دهيد.

۲۷- فروتن باشيد- به خود بخنديد، از عيب ها و اشتباهات خود آگاهي داشته باشيد و قبول كنيد كه آنها شخصيت شما را تعريف نميكنند.

۲۸- هميشه آماده يادگيري باشيد. هوش و تحصيلات عاليه خود را به رخ ديگران نكشيد. بدانيد كه هميشه چيزي براي يادگرفتن وجود دارد حتي از كساني كه دانش كمتري دارند.

۲۹- بگذاريد انتخابتان كنيد. علاقه صادقانه خود را به ديگران نشان دهيد- از كلمه شما بيشتر از كلمه من استفاده كنيد. بااشتياق به ديگران گوش كنيد و جنبه هاي مثبت شان را به آنها گوشزد كنيد.

۳۰- به افراد هدايايي دهيد كه دوست دارند. هدايايي نخريد كه براي خود شما مهم است و يا ديگران را تحت تاثير قرار ميدهد.

۳۱- پيوسته خود را به چالش بكشيد- متوسط نباشيد- به معلومات گذشته خود اكتفا نكنيد. مدام در حال پيشرفت باشيد و در مواجه با فرصت ها و نحوه استفاده از آنها خلاقيت داشته باشيد.

۳۲- ساده زيستي پيشه كنيد. زيرا باعث ميشود شما تحت فشار،عجول، به هم ريخته و يا گيج و سردرگم نباشيد. به خودتان زمان و مكاني براي تمركز بدهيد.

۳۳- قدرت فوق العاده زمان حال را بپذيريد.هيچ چيز ارزشمندتر از اين لحظه نيست- آن را به بهترين لحظه ممكن تبديل كنيد.

۳۴- برخلاف جريان آب شنا نكنيد. با افراد و موقعيت هايي كه نميتوانيد تحت كنترل خود قرار دهيد مبارزه نكنيد. راه آسانتر اين است كه مسير خود را تغيير دهيد.

۳۵- مسير رشد را طي كنيد. در مسير پيشرفت حركت كنيد و گوش به زنگ فرصت هاي رشد و تغيير باشيد.

۳۶- بپذيريد كه شما براي همه جذاب نخواهيد بود. هر چه شما رشد كنيد و جذاب تر شويد افراد كم تري جذب شما ميشوند- امااين تعداد كمتر، گروه شگفت انگيزي خواهند بود.



- منبع، پورتال آسموني http://www.asemooni.com/lifestyle/li...#ixzz3OmF5I800

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۷:۲۹ توسط:sana موضوع:

چگونه روحيه خود را بهتر كنيم ؟

همه ما حالت هاي روحي مختلفي داريم كه روي رفتارهاي جسمي و نوع رفتار ما با ديگران تاثير مسقيم دارند. مسلما هيچ كدام از ما دوست نداريم ميكروب ها و ويروس هاي بيماري خود را به ديگران انتقال دهيم پس چرا سعي مي كنيم روحيات بد خود را به آنها منتقل كنيم؟

متاسفانه، بسيار پيش مي آيد كه حالت روحي نه چندان خوب ما باعث بد پيش رفتن موقعيت ها و شرايط مختلف شده است. مواردي كه در ادامه اين مطلب آسموني ذكر شده اند را مي توان پيش از هر اتفاق مهم و زماني كه ترجيح مي دهيد در حالت بهتري باشيد، استفاده كرد.

حالت هاي روحي و رفتار ما ناشي از تفكرات ما هستند. همه موارد زير كمك مي كنند تا از فكر و همچنين گذشته هاي تلخي كه باعث ناراحتي و عصبانيت شما مي شوند، بيرون بياييد. راهكارهاي زير باعث مي شوند در حال – زمان مملو از آرامش – زندگي كنيد.

دو روحيه اي كه هميشه دوست داريم از آنها دور باشيم، استرس (نگراني، ترس، نااميدي، گيجي و عصبانيت) و ناراحتي است. ما حق انتخاب داريم. مي توانيم خود را آرام كنيم يا ناراحتي ها را افزايش دهيم.

زندگي در افسردگي، استرس يا عصبانيت علاوه بر آسيب رساندن به روح و ذهن انسان، براي جسم او نيز مضر است. ما انسان هاي پر انرژي هستيم، شور و هيجان داريم و هر كدام از حالت هاي روحي ما طنين خاص خود را دارند. بنابراين، طنين آن را به بهترين شكل عوض كنيد. روحيه خود را تقويت كنيد.

شما مي توانيد با همه حس هاي خود روحيه تان را تغيير دهيد. البته حس چشايي را چندان توصيه نمي كنيم زياد ممكن است منجر به پرخوري شود. اما مي توانيد با فكرهاي خوب، فعاليت هاي زياد و كلمات موثر نيز روحيه خود را عوض كنيد.

۱- شكرگزاري

نخستين كاري كه براي بهبود روحيه خود مي توانيد انجام دهيد، شكرگزاري است. به مدت ۵ دقيقه براي همه چيزهايي كه مي توانيد با چشمان بينيد و با دست لمس كنيد، شكرگزاري كنيد. براي اين كار اطراف را نگاه كنيد يا در صورت امكان راه برويد و از خدا براي داشته هاي خود تشكر كنيد.

مي توانيد در اين كار منحصربه فرد باشيد. به طور مثال، مي توانيد از اعضاي بدن خود براي كاركرد خوبشان متشكر باشيد. يا از افرادي ممنون باشيد كه در زندگي شما نقش موثري دارند. براي شغل، وسايل، اتومبيل و … هم مي توانيد شكرگزار و ممنون باشيد. اين كار باعث مي شود تا همه خوبي ها ديده شوند و مسايل آسان تر از آنچه هست، پيش بروند.

شايد اين كار در ابتدا بسيار عجيب به نظر برسد اما به مرور متوجه مي شويد اينگونه شكرگزاري چه تاثير مثبتي در بهبود روحيه شما دارد. اين كار حتي روي كاركرد جسم شما نيز موثر است.

۲- خنديدن

سعي كنيد هميشه لبخند بزنيد و آن را براي يك دقيقه روي لبان خود نگه داريد. يا چيزي پيدا كنيد كه به واسطه آن بخنديد. خاطرات جالب خود يا صحنه خنده داري از يك فيلم را تصور كنيد، عكس يا فيلم هيي را نگاه كنيد كه شادتان مي كند. حتي مي توانيد براي ديگران جك يا خاطره اي خنده دار تعريف كنيد و با هم بخنديد.

۳- انتخاب كلمات مناسب

كلمات انرژي و تاثيرات خاص خود را دارند. با فكر كردن يا بيان كلماتي كه باعث آرامش يا افزايش احساسات مي شوند، حالت هاي روحي خود را تغيير مي دهيد. بهتر است براي داشتن روحيه بهتر كلمات زير را به وفور تكرار كنيد (يا حتي مي توانيد كلمات خاص خود را داشته باشيد):

براي افزايش احساسات خوب :

• بسيار خوب

• معركه

• شكوهمند

• عالي

• فوق العاده

• خوشايند

براي آرامش :

• آرام

• متين

• با صفا

• بي دردسر

۴- زمزمه كردن

وقتي جملات انرژي زا زيرلب زمزمه كنيد، روحيه تان نيز بهتر مي شود. صداها و آهنگ هاي مختلف روي چاكراهاي مختلف بدن تاثير دارند. بنابراين، با كمي تحقيق مي توانيد متوجه شويد كدام آهنگ ها و نت هاي موسيقي، كدام چاكراها را باز مي كنند.

۵- نفس عميق

نفس عميق كشيدن يكي از سريع ترين راه ها براي بيرون آمدن از افكار دروني و حضور در زمان حال است. بر دم و بازدم هاي خود تمركز كنيد.

اگر نگران، دلواپس، سراسيمه، عصباني يا نااميد هستيد از دو راه براي بهبود حال خود مي توانيد استفاده كنيد:

• سوراخ بيني سمت راست خود را ببنيد و با بيني چپ نفس بكشيد.

• با بيني نفس بگيريد و از دهان بيرون بدهيد. هر دو اين روش ها را امتحان كنيد و ببينيد كدام يك براي شما بيشتر جواب مي دهد.

• براي افزايش روحيه، سوراخ بيني سمت چپ خود را ببنديد و با بيني راست خود نفس بكشيد.

۶- همچون كودك بودن

كارهايي انجام دهيد كه كودك درون شما را بيدار كند. بدون توجه به اينكه ديگران چه فكري در مورد شما مي كنند، كارهاي شادي همچون كودكان انجام دهيد. به طور مثال، با هيجان بدويد، از خوشحالي بالا و پايين بپريد و گاهي حتي احمق باشيد.

براي بهبود روحيه خود مي توانيد چند روش را به طور همزمان استفاده كنيد. هنگامي كه از محل كار خود به خانه بر مي گرديد، مي توانيد با انجام چند كار شاد و بچه گانه روحيه خود را عوض كنيد تا با عشق و احساسات خوب وارد خانه شويد نه با استرس و خستگي.

با انجام هر كدام از كارهاي توصيه شده در بالا مي توانيد بيشتر در حالت هاي خوب روحي باقي بمانيد. با كم يا حذف كردن احساسات بد و ناراحت كننده، جسم شما نيز انرژي بيشتري دارد و مي توانيد سالم تر زندگي كنيد.

منبع:اسموني

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۷:۱۷ توسط:sana موضوع:

چگونه يك رابطه عاطفي را تمام كنيم

ايجاد ارتباط عاطفي خيلي آسان است، اما بيرون آمدن از آن رابطه و التيام يافتن در آن خيلي سخت است. ميتوان گفت قطع رابطه كردن به راستي يكي از كارهاي دشوار و دردناك است.

بهخصوص اگر فردي نامزد شما باشد و قصد ازدواج با او را داشتهايد و به او دلبستگي عاطفي پيدا كردهايد. شايد حتي بتوان گفت چنين كاري يعني دلكندن از كسي كه دوستش داريد سختترين كار دنياست، اما كار نشد ندارد، اگر در چنين مرحلهاي هستيد شايد توصيههاي ما در اين بخش آسموني به كارتان بيايد.

۱- سعي كنيد بفهميد چرا شما دو نفر مجبور شديد كه رابطهتان را قطع كنيد، علتها را پيدا كرده، با خود فكر كنيد درست است كه با هم خاطرات خوش فراواني داشتيد اما آن رابطه نميتوانست به يك ازدواج موفق منتهي شود و در نهايت دير يا زود اين جدايي اتفاق ميافتاد.

وقتي روي دلايل جدايي تمركز كنيد، ميتوانيد اشتباههاي خود و نامزدتان را متوجه شويد تا در آينده و در رابطههاي ديگر، چنين مشكلاتي پيش نيايد.

۲- اگر تصميم به قطع اين رابطه گرفتهايد به ياد داشته باشيد كه فكر كردن به خاطرات خوب ميتواند تمام دلايل منطقي را از ذهن شما پاك كند و در نتيجه دوباره به همان رابطه مسموم بازگرديد.

خيلي طبيعي است كه مغزتان شروع به خيالبافي و شما را قانع كند كه اين رابطه آنقدرها هم كه فكر ميكرديد بد نبوده است يا حتي خيالاتي به ذهنتان بيايد كه زندگي بدون نامزد قبليتان ممكن نخواهد بود اما بايد به مغزتان فرمان توقف بدهيد، موقعيت را بپذيريد و سعي كنيد به سمت آينده حركت كنيد نه گذشته.

۳- از تمام محيطهايي كه ممكن است شما را به ياد نامزدتان بيندازند پرهيز كنيد. حتي اگر دوستان مشتركي داشتيد براي مدتي از آنها دوري كنيد، به هيچوجه به اعضاي خانواده او نزديك نشويد حتي سعي نكنيد با ايميل يا تلفن با او و نزديكانش تماس بگيريد.

به هيچوجه به محيطهايي كه احتمال حضور او وجود دارد، نرويد. اگر او تلاش ميكند كه با شما صحبت كند قبل از صحبت با او به نتيجه خوب فكر كنيد. اگر براي برگرداندن كادوها يا امانتها مجبوريد همديگر را ببينيد در فضاي كاملا رسمي و كوتاه همه چيز را تمام كنيد.

۴- سعي كنيد با درد ناشي از جدايي كنار بياييد، طبيعي است كه بعد از جدايي احساس خلأ و گيجي كنيد اما بايد مسووليت تصميم و اشتباه خود را بپذيريد و اميد داشته باشيد كه تندرستي بهزودي به شما بازخواهد گشت.

از طرف ديگر فراموش نكنيد كه شما در اين رابطه نهايت تلاش خود را كرديد و تنها كسي نبودهايد كه در اين رابطه مرتكب اشتباه شده است. البته حواستان باشد كه مرحله انكار بعد از همه قطع رابطهها حتما پيش ميآيد و تنها راه پذيرش موقعيت فعلي و استقامت روي تصميمي است كه گرفتهايد.

۵- بعد از يك جدايي سخت شما به كساني نياز داريد كه دوستتان داشته باشند و دركتان كنند، چنين افرادي ميتوانند به شما احساساتي خوب تزريق كنند. سعي كنيد بيشتر در جمع دوستان و اقوام دلسوزتان باشيد، آنها به شما كمك ميكنند خود را يك فرد ارزشمند بدانيد و بتوانيد زودتر خودتان را پيدا كنيد و روي پاي خود بايستيد، يك شبكه آرامبخش از دوستان بيش از هر چيز ميتواند از دردها و آلام شما كم كند.

۶- سعي كنيد آنچه در درونتان وجود دارد را روي كاغذ پياده كنيد، البته حواستان باشد كه بايد كاملا با خود صادق باشيد و خودتان را سانسور نكنيد.

يكي از مهمترين فوايد نوشتن اين است كه شما وقتي قلم به دست بگيريد ناگهان احساساتي روي كاغذ ميآيند كه خودتان از ديدن آنها شگفتزده شده و در نتيجه به يك بينش و شناخت عميقتر از خود ميرسيد و همين شناخت عميق باعث ميشود كه رابطههاي بعدي خود را بهتر مديريت كنيد تا ديگر مجبور به جدايي نشويد.

علاوه بر همه اينها نوشتن از بار غمها كم ميكند و ديگر احساس خفگي نخواهيد كرد چون احساس ميكنيد مغزتان خالي شده است.

۷- يكي از بهترين راهها براي فراموش كردن نامزد قبليتان اين است كه فهرستي از تمام دلايلي كه ميگويند چرا او براي شما فرد مناسبي نبوده تهيه كنيد.

صريحا تمام دلايل را بنويسيد، اينجا جايي نيست كه بخواهيد چيزي را ببخشيد. از تمام وقايع بدي كه بين شما اتفاق افتاده احتمالا نشانهاي داريد، آن نشانه را به همراه احساسي كه در آن لحظه داشتيد كنار هم بگذاريد و زير آن يادداشت كنيد كه ديگر نميخواهيد آن احساسات را تجربه كنيد، حالا اين تصاوير و يادداشتها را در جايي بچسبانيد كه هر روز بتوانيد ببينيد.

اميدواريم با انتخاب درست و شايسته به عنوان يك فرد بالغ زندگي خوشي را از لحاظ رواني تجربه كنيد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۷:۰۷ توسط:sana موضوع:

چرا انتقام مي گيريم ؟

چرا انتقام مي گيريم ؟




آسموني : انتقام يك حس منفي شديد است كه ميتواند باعث بروز رفتاري شود كه قرار است احساس بهتري را به فرد منتقل كند و به دلايل بسياري ايجاد ميشود، دلايلي از قبيل حسادت، احساس گناه، ناكامي و… كه اگر شديد باشند، گاهي تبديل به خشم ميشوند.

در بعضي مواقع احساسهاي ديگري مثال خجالت و مقايسه كردن هم ميتوانند اين خشم را ايجاد كنند. اين احساسات به يك حس دروني خشمگينانه در فرد تبديل ميشوند و اگر امكانش وجود داشته باشد، در موقعيتهايي به صورت آشكار و اگر نه، به شكل پنهان عليه فردي ديگر بروز پيدا ميكنند.

بدانيد چه حسي داريد

احساسهاي دروني كه به صورت حس انتقامجويي تجربه ميشوند اگر به رفتار نرسند و حل و فصل نشود، تبعاتي را براي فرد به دنبال خواهند داشت. براي آرام كردن اين حس، فرد بايد نسبت به احساسات و تجاربي كه دارد به آگاهي و بينش برسد و بايد بتواند به روشي درست آن را تخليه كند.

اگر فرد نتواند دلايل بروز چنين حسي را پيدا كرده و موقعيتهايي كه خشم زيادي در او ايجاد ميكنند را آگاهانه شناسايي و مديريت كند، ميلش به بروز يك رفتار انتقامجويانه و مخرب بيشتر ميشود.

فراموش كنم يا نه؟

«فراموش كن» در زماني كه سرشار از احساس خشم و انتقام هستيم، به عنوان بيضررترين كار به ذهنمان ميرسد. درحاليكه اين روش مشكل را حل نميكند و نميتواند اثري كه آن احساس روي ما گذاشته را از بين ببرد. پس بهتر است از همين حالا، عبارت «بهش فكر نكن» را از ذهنمان پاك كنيم.

حالا كه فهميديم «فكر نكردن به موضوع» راه مناسبي براي حل كردن آن نيست، وقت آن است كه راهكاري مناسبتر را جايگزين كنيم. روبهرو شدن با مسئله و پرداختن به آن، راهحل جايگزيني است كه بايد آن را انجام دهيم. بايد بدانيد كه احساسهاي منفي شديد ما يا اضطراب و افسردگي و حتي حسي كه به اصطلاح به آن «برخوردن» ميگوييم، برايمان پيامي دارد كه بايد آن را جدي بگيريم.

اين احساسات ميگويد كه چيزي درونمان درست كار نميكند و اگر به اين پيامها بيتوجه باشيم، در واقع احساساتمان را ناديده گرفتهايم و بايد منتظر تبعات آن باشيم؛ زيرا اين احساسات يا بروز پيدا ميكند و به صورت قهر و انتقام خود را نشان ميدهد يا با بيتوجهي از كنارش ميگذريم و اين حس را در خود حبس ميكنيم.

آيا انتقام مشكل را حل ميكند؟

اگر ميخواهيم كنترل احساساتمان را در دست بگيريم، بايد آنها را به رفتار مناسبي تبديل كنيم. رفتاري كه به ما و ديگران آسيب نزند و نتيجه مثبتي را برايمان به همراه داشته باشد.

براي مثال اين خانم احساساتش را به شكل انتقام بروز داد و به همكارش آسيب زد اما بايد پرسيد:«آيا اين رفتار، نتيجه مثبتي را براي خود او به دنبال داشته است؟ آيا توانسته اين حس را به رفتاري مناسب تبديل كند. با اين رفتار موقعيت شغلياش بهتر شده؟ نتيجه اين كار حالش را بهتر كرده؟

دفعه بعد اگر كسي موقعيت شغلي بهتري نسبت به او داشته باشد چه كاري را انجام ميدهد؟» مسلما اين فرد نميتواند پاسخ خوشايندي از اين سؤالها بگيرد، پس بهجاي انجام چنين كاري، بايد دنبال رفتاري موثر و جايگزين گشت.

حستان را در دلتان حبس نكنيد

از نظر روانشناسي، بهترين رفتار بيان موضوع است. وقتي با احساس شديد خشم نسبت به فرد ديگري روبهرو ميشويم يا به او حسادت كرده يا از وي كينهاي به دل ميگيريم، بهتر است موضوع را با صراحت با او در ميان بگذاريم و با بيان حسي كه داريم، راهي را براي مهار كردنش پيدا كنيم.

در مورد اتفاقي كه گفته شد، بهتر بود اين فرد بهجاي آسيب زدن به همكارش، براي بهتركردن جايگاه خود تلاش ميكرد و در واقع از اين حس، به نفع پيشرفت خود استفاده ميكرد. درحالي كه او با تبديل خشم به انتقام، هم به خود و هم به ديگران آسيب زد.

به انتقامجو، چشم نگوييد

واكنشهاي ما در زماني كه با انتقام مواجه ميشويم، نسبت به موقعيتي كه در آن قرار داريم، متفاوت است و درواقع شرايط و ميزان آسيبديدگيمان آن واكنش را تعيين ميكند. در اين مورد، حادثه ناگهاني و از طرف فردي نزديك بوده است.

در اين شرايط، اولين قدم براي رسيدن به آرامش، پذيرش موضوع است. براي قربانيان انتقام، پذيرش موثرترين قدم است و بعد از آن فرد ميتواند به اين فكر كند كه حالا بايد براي حل مشكل چه كرد. بايد بدانيم كه جواب مثبت دادن به خواستههاي فرد انتقامجو نتيجهاي ندارد چون ميتواند حتي باعث تقويت رفتارهاي او شود. براي خاموش كردن تهديد، بايد به انتقامجو بفهمانيم كه با اين رفتارها به نتيجهاي نخواهد رسيد چون اگر او از رفتارش نتيجهاي بگيرد، ديگر تضميني براي قطع شدن آن عمل وجود ندارد؛ زيرا انتقامجو به هدفش رسيده و احساس منفي در او تقويت شده است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۶:۵۷ توسط:sana موضوع:

چرا دروغ ميگوييم

وقتي اسم اپيدمي يا همان همهگيري ميآيد، حتما به فكر ويروس و ميكروب ميافتيد و حتي ممكن است بترسيد اما گاهي بعضي چيزها كه اپيدمي ميشود ظاهرا كسي را به تب و لرز نمياندازد و كسي هم نگران آنها نميشود اما واقعيت اين است كه خطر آنها حتي از اپيدميهاي ميكروبي هم بيشتر است.

مثلا «اپيدمي دروغ» يكي از اين همهگيريهاي خطرناك است. دقت كردهايد كه اين روزها دروغ گفتن همهگير شده؟ انگار اين يك عادت اجتماعي شده است و حالا همه به راحتي دروغ ميگويند و حتي حس نميكنند كه دروغي گفتهاند.

دروغ گفتن براي برخي افراد مثل غذا خوردن و آب نوشيدن شده است و اين اتفاق علتهاي متعددي دارد اما شايد يك مسئله مهم اين است كه اين همه دروغ شايد يكي از علتهاي بدحال بودن ما باشد. در اين مطلب آسموني به علتهاي اصلي دروغگويي ميپردازيم. با مرور اين حالتها شايد اتفاقهاي بهتري در زندگي ما بيفتد.

دروغ ميگوييم تا خودمان را خوب جلوه دهيم

تقريبا همه انسانها دوست دارند «خوب» به نظر برسند. در واقع انسانها ذاتا دوست دارند مقبول همه باشند، براي همين است كه در بسياري از مواقع به جاي راست گفتن، دروغهاي مهربانانهاي به ديگران ميگوييم تا آنها حس خوبي داشته باشند يا حداقل دچار حس بدي نشوند.

براي مثال شما پس از مدتها با دوستتان قراري ميگذاريد تا با هم ناهار بخوريد، وقتي او را ميبينيد در ذهنتان اين فكر ميگذرد: خداي من! چقدر پير شده، حداقل ۰۱ كيلوگرم به وزنش اضافه شده است، اما چه به او ميگوييد؟« خداي من، تو اصلا فرقي نكردهاي، چقدر جوان و زيبايي.» در واقع دروغ گفتهايد تا به احساسات او صدمه نزنيد.

اما خب مشكل اينجاست كه كل اين ديالوگ تصنعي و غيرواقعي است. اگر رفيق خوبي باشيد بايد بدانيد چه بر سر او آمده كه باعث تغيير حالت چهره و شكسته شدن صورت او شده است.

شما بايد به عنوان يك دوست بدانيد چرا او اين همه افزايش وزن پيدا كرده و در صورت امكان به او كمك كنيد تا به وزن سابقش برگردد، اگر صحبت را با دروغ شروع كنيد شايد هيچگاه نتوانيد به او نزديك شويد تا دوستش باشيد. به اين فكر كنيد كه دوستتان از شما ناراحت نخواهد شد اگر واقعيت را به زبان آوردهايد. در عوض اين احساس در او ايجاد ميشود كه ميتواند به عنوان يك دوست با شما درددل كند.

ترس از واكنش

خيلي از ما ميترسيم كه افكار و عقايد واقعيمان را بيان كنيم، چرا؟

به اين دليل ساده كه از واكنشها و برخوردهاي ديگران ميترسيم. براي مثال خواستگار شما، شما را به شام دعوت ميكند، همراه او به يك رستوران چيني ميرويد كه انتخاب اوست، اما مسئله اين است كه شما اصلا غذاهاي چيني دوست نداريد ولي از او پنهان ميكنيد و تظاهر ميكنيد كه همه چيز خوب است. مشكل اينجاست كه اگر رابطهتان با او پيشرفت كند و حتي اگر با او ازدواج كنيد هم ديگر بسياري از چيزهايي را كه دوست نداريد را ميپذيريد و در مقابل آنها واكنش نشان نميدهيد فقط به اين دليل ساده كه از اين ميترسيد كه او از شما ناراحت شود.

اگر از همان اول به او بگوييد كه غذاهاي چيني دوست نداريد يك رابطه مناسب را با او شروع كردهايد كه در آن نيازي به دروغ گفتن و نقش بازي كردن نيست.

براي فرار از گير افتادن

اين نوع دروغها براي پنهان كردن چيزي بيان ميشود. در واقع اين دروغها قرار است مانع از گير افتادن شما در يك وضعيت سخت يا ايجاد يك مشكل باشد.

معمولا اين نوع دروغها اينگونه شروع ميشود «معذرت ميخوام»… و سپس چيزي گفته ميشود كه معمولا يك بهانه يا يك عذر است. معمولا انسانهاي جوان در اين نوع دروغ گفتن تبحر دارند، براي مثال وقتي براي يك قرار كاري دير ميرسند ميگويند: ببخشيد كه من دير رسيدم، ترافيك وحشتناك و تمام خيابانها پر از اتومبيل بود يا اينكه مثلا ميگويند: ببخشيد كه دير آمدم، فرزندم مريض بود و من كسي را پيدا نكردم كه مواظب او باشد.

اما دليل واقعي تاخير در رسيدن به جلسهها چيست؟ دير بيدار شدن يا دير راه افتادن و تعلل و عدم برنامهريزي.

به طور معمول بايد گفت كه اين دروغها برخلاف ظاهر نجاتبخش خود مشكلزاست. زيرا در صورت ادامه يافتن فرد را دچار مشكل كرده و اعتماد ديگران به او را به راحتي سلب ميكند.

در ضمن بيشتر اين دروغها به سادگي آشكار ميشوند و فرد گوينده را خجل ميكند. شايد اين نوع از دروغها معتادكنندهترين نوع دروغها باشد و هيچ بعيد نيست كه ناگهان خودتان را در وضعيتي بيابيد كه پشتسر هم از اين دروغها ميگوييد. همه ما انسانهايي را ميشناسيم كه طي روز بارها و بارها دروغ ميگويند و خيلي از دروغهايشان بيدليل است.

پنهانكاري رازها و دروغها

خيلي از انسانها در مقطعي از زندگي خود دروغهاي بزرگي گفتهاند كه به «راز» آنها بدل شده است و اينگونه رازها آرامآرام آنها را از درون ميخورد، اما خب هميشه از فاش كردن اين رازها و گفتن حقيقت ميترسند. اين افراد با دروغشان زندگي ميكنند و سعي ميكنند خودشان را متقاعد كنند كه اين دروغها مسئله مهمي نيستند و بايد آنها را فراموش كنند.

فرض كنيد شما با يكي از دوستان خودتان شريك هستيد، در يك معامله شما سود بيشتري براي خودتان برميداريد و واقعيت را به دوستتان نميگوييد، سعي ميكنيد همه چيز مثل قبل باشد اما آيا اين امكانپذير است؟

شايد فكر كنيد وقتي كس ديگري راز شما را نداند مشكلي نخواهيد داشت اما اين واقعيت نيست شما ديگر نميتوانيد رابطه قبليتان را با دوستتان و شريكتان داشته باشيد. احساس عذابوجدان و گناهكاري خواهيد داشت و اين حس روي رابطه شما سايه خواهد انداخت.

شايد سعي كنيد تظاهر كرده و وانمود كنيد كه همه چيز خوب است اما دير يا زود سايه شك و ترديد و احساس دروني شما خودش را نشان خواهد داد. اين را بدانيد كه هر انساني وقتي رازي را پنهان كند و احساس عذابوجدان داشته باشد زندگي خوبي نخواهد داشت.

ديوار بلند پنهانكاري

زماني كه واقعيت يا اطلاعات را از كسي پنهان ميكنيد در واقع دروغ ميگوييد. خيليها ميپندارند كه نگفتن واقعيت با دروغ گفتن فرق دارد و عمل زشتي محسوب نميشود، اما واقعيت اين است كه اين هم يكي از انواع دروغ گفتن است.

براي مثال شما دوستي داريد كه رفتار و گفتارش را دوست نداريد، بيشتر افراد در اينطور مواقع هيچ اشارهاي به اين مشكل طرف مقابل خود نميكنند و صرفا سعي ميكنند از او فاصله بگيرند و رابطهشان را با او كم و كمتر كنند.

اما به اين فكر كنيد كه به دوستتان بگوييد: من از اين رفتار تو يا از آن حرف تو خوشم نيامد.در اينگونه موارد يا رابطه شما بهبود مييابد و مشكل حل ميشود يا اينكه به طور قطع تمام ميشود. اگر اين مشكل حل شود، شما بيشتر از قبل به هم نزديك شده و ارتباط مناسبتري پيدا خواهيد كرد.

زماني كه هميشه سعي كنيد پنهانكار باشيد و علايق و افكار خودتان را سانسور كنيد در ارتباط با ديگران دچار مشكل خواهيد شد. حتي اگر طرد نشويد هم كيفيت روابط شما با ديگران افت خواهد كرد.

دروغ گفتن به خود

تقريبا همه ما در طول زندگيمان تئوريهاي منفي ميسازيم كه در واقع بر اثر يك دروغ، يا يك ايده نادرست يا بر اساس يك پنهانكاري شكل گرفتهاند اما آرامآرام اين تئوريهاي منفي و نادرست را به عنوان واقعيت و حقيقت معتبر باور ميكنيم.

براي مثال هر بار كه رژيم غذايي ميگيريم پس از مدتي احساس ميكنيم كه مشكل داريم و نميتوانيم رژيم غذايي را ادامه دهيم، آرامآرام به خودمان ميگوييم كه نميتوانيم رژيم بگيريم، آرامآرام هم اين باور را قبول ميكنيم و حتي به اين يقين ميرسيم كه پزشكان رژيم غذايي را براي ما ممنوع كردهاند يا اينكه در درس رياضي موفق نيستيم و در نهايت به اين باور ميرسيم كه ضعف ما ريشه ژنتيك دارد و باور ميكنيم كه تقصيري در اين مورد نداريم اما اين واقعيت نيست.

اينها تنها بهانههايي است كه ضعفهاي خود را بپوشانيم و تنها دروغهايي است كه در مورد خودمان به خودمان ميگوييم. اين دروغها ما را ضعيف، پنهانكار، محافظهكار و ترسو ميكند و مانع از تغيير و تحول و رشد و پيشرفت در زندگي ما ميشود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۶:۴۸ توسط:sana موضوع:

ده چكاپ پزشكي ساده

۱- به خودتان نگاه بيندازيد :
هر ۳ يا ۴ ماه خودتان به شخصه يا همراه با يكي از اعضاي خانواده نگاهي به پوست دست . پوست سر . نوك انگشتان . اطراف ريشه ناخن وزير بغل خود بيندازيد بروز هر گونه تغيير شكل يا رنگ در خالها يا روي پوست و ظهور لكهاي قرمز به اين معني است كه لازم است به پزشك مراجعه كنيد .

۲- علايم خستگي را جدي بگيريد :
آيا معمولا بدون ساعت زنگ دار نميتوانيد صبح ها از خواب بيدار شويد ؟بعد از ظهرها احساس خستگي مفرط ميكنيد ؟بعد از ظهرها معمولا چرت ميزنيد ؟اگر جواب شما به هر يك از اين سوالات مثبت است احتمالا دچار كمبود خواب هستيد . پس توصيه ميكنيم شبها ۸ ساعت كامل بخوابيد و اگر با اين وجود باز هم دچار كم خوابي بوديند به پزشك مراجعه كنيد .

۳- بعد از ۵۰سالگي هر سال يك بار قد خود را اندازه بگيريد :
انجام اين كار به ويژه براي خانم ها براي پيشگيري از ابتلا به ناراحتي هاي ماهيچه اي اسكلتي مثل پوكي استخوان توصيه ميشود . كوتاه شدن قد ميتواند خود نشانه كمبود مواد معدني در استخوانها باشد و لازم است در رابطه با آن پس از انجام آزمايش هاي تراكم استخوان با پزشك مشورت كرد .

۴- به رنگ ادرار توجه كنيد :
روشن بودن ادرار به معني آن است كه شما در سلامت كامل به سر ميبريد اما اگر رنگ ادرار تيره يا بد بو باشد به اين معني است كه شما به اندازه كافي آب نمي نوشيد اگر بعد از نوشيدن مقدار كافي آب اين حالت همچنان باقي ماند لازم است با پزشك خود مشورت كنيد اگر ادرار شما زرد روشن است شايد به دليل مصرف ويتامين (ب)موجود در مكمل هاي غذايي يا مولتي ويتامين ها باشد.

۵-بعد از ورزش نبض خود را چك كنيد :
طبق تحقيقي كه اخيرا در مجله پزشكي انجمن امريكا به چاپ رسيده است احتمال بروز سكته قلبي طي ۱۰ سال در زناني كه پس از ورزش كردن ضربان نبض آنها پايين تر از حد معمول است ۲ برابر بيش از اين احتمال در ساير زنان است به شما توصيه ميكنيم حتما يك تست ورزش بدهيد . براي انجام صحيح تست ورزش لازم است كه ۲۰دقيقه پياده روي تند بكنيد يا بدويد سپس شمارش نبض خود را ۱۵ ثانيه بعد از متوقف كردن فعاليت داشته باشيد . عدد به دست آمده ضربدر ۴ تعداد ضربان قلب شما را نشان ميدهد . بعد ۲ دقيقه استراحت كنيد و مجددا شمارش نبض خود را داشته باشيد و آن را در ۴ ضرب كنيد عدد به دست امده دوم را از عدد اول كم كرده و اگر عدد جديد كمتر از ۵۵ باشد با پزشك خود تماس بگيريد .

۶- اگر مبتلا به ديابت هستيدمراقب پاهايتان باشيد :
پاهاي افراد مبتلا به ديابت معمولا دچار خشكي, پوسته پوسته شدن, زخم و عفونت ميشود از انجا كه احساس در اين افراد كمتر ميباشد لازم است بيشتر مراقب پاهاي خود باشند و روزانه به آنها نگاهي انداخته و چك شان كنند .

۷-به طور مرتب فشار خون خود را چك كنيد :
متخصصان پيشنهاد ميكنند از ۱۸ سالگي به كمك دستگاهاي سنجش فشار خون خانگي فشار خون خود را اندازه بگيريد اين باعث ميشود سريعا متوجه افزايش فشار خون شويد و به پزشك مراجعه كنيد .

۸- از نظر قلبي چكاپ كامل بدهيد :
به شرطي قلب و عروق سالم خواهيد داشت كه از آن مراقبت كنيد در صورتي كه گمان ميكنيد كه امكان احتمال سكته قلبي در شما وجود دارد مثلا مبتلا به چاقي هستيد, ورزش نميكنيد, سيگار ميكشيد, كلسترول خون تان بالاست, فشار خون بالا داريد يا مبتلا به ديابت هستيد به پزشك مراجعه كرده و از او بخواهيد يك چكاپ كامل قلب, آزمايش خون, نوار قلب, اندازه گيري فشار خون و در صورت لزوم تست ورزش و غيره …براي شما تجويز كند .

۹- شانه سرتان را هر روز صبح نگاه كنيد :
اگر احساس ميكنيد كه ريزش موي سرتان زياد شده از پزشك بخواهيد كه يك آزمايش خون تجويز كرده و ميزان آهن خون تان را چك كند. جالب است بدانيد كه كمبود آهن ميتواند يكي از عوامل ريزش مو باشد كم كاري تيروييد هم از جمله ديگر دلايل آن است .

۱۰- شيوه زندگي سالم را رعايت كنيد :
ميوه و سبزيجات تازه بخوريد به اندازه و مرتب ورزش كنيد و استراحت را از ياد نبريد . تغذيه درست و استراحت كافي و اكسيژن رساني كافي به بدن ۳ كليد طول عمر است . مراقب باشيد تمامي گنجهاي به دست آمده به كمك اين ۳ كليد ر ا با مصرف زياد شكلات، سيگار و نوشيدن الكل به باد ندهيد .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۶:۳۶ توسط:sana موضوع:

چرا خميازه مي كشيم؟

آسموني : خميازه يك بازتاب غيرارادي عصبي است كه در آن، ابتدا به طور هم زمان وارد كردن هوا به درون ريه ها و كشيده شدن پرده گوش رخ مي دهد و به دنبال آن، بازدم اتفاق مي افتد. خميازه كشيدن ممكن است با خستگي، استرس، كار زياد، فقدان تحرك و ملال همراه باشد. ولي به هر حال، در خميازه، بخش هاي بسياري از بدن به كار مي افتند. اول، دهان شما باز مي شود و فك پايين مي آيد و اجازه عبور هر چه بيشتر هوا را مي دهد. سپس، هنگامي كه دم انجام مي دهيد، هوا درون ريه هاي تان را پر مي كند؛ عضلات شكم تان شل مي شود و عضله ديافراگم كه بين قفسه سينه و شكم است به پايين حركت مي كند. بعد از اينكه هواي تنفس شده ريه ها را پر كرد، مقداري از اين هوا در هنگام بازدم از ريه ها خارج مي شود.

چرا خميازه مي كشيم؟

در مورد اينكه چرا خميازه كشيدن در انسان ها و حيوان ها رخ مي دهد، نظريات مختلفي وجود دارد. احتمالا شماري از عوامل محرك و نه يك عامل واحد براي بروز اين رفتار وجود دارد. همچنين شماري از نظريه ها به دليل تكاملي اوليه خميازه كشيدن پرداخته اند، اما هيچ كدام به صورت تجربي ثابت نشده اند.

از قديمي ترين نظريه ها در مورد علت بروز خميازه اين بوده است كه اين رفتار هنگامي بروز مي كند كه ميزان دي اكسيدكربن خون بالا مي رود، و بنابراين با خميازه كشيدن فرد اكسيژن بيشتري وارد بدن مي كند. اعتقاد به اين نظريه به زمان بقراط باز مي گردد، اما بررسي هاي اخير نشان داده اند كه اين نظريه نادرست است يا لااقل با خطاهايي همراه است. در واقع، خميازه كشيدن در مقايسه با تنفس طبيعي، ميزان ورود اكسيژن به بدن را كاهش مي دهد، نه افزايش.

دومين نظريه توضيح دهنده خمياز مي گويد خميازه كشيدن راهي براي كنترل درجه حرارت مغز است. تصور بر اين است كه اين فرآيند مغز شما را خنك كند، همان طور كه يك پره هواكش، كامپيوتر را خنك مي كند. يك بررسي در سال ۲۰۰۷ ميلادي در دانشگاه آلباني در آمريكا نشان داد كه خميازه كشيدن ممكن است به عنوان وسيله اي براي خنك نگاه داشتن مغز به كار رود. مغز پستانداران در يك طيف محدود حرارتي بهترين كاركرد را دارد.

yawning(1)
اين پژوهشگران در دو آزمايش نشان دادند كه افرادي كه روي پيشاني هاي شان كيسه يخ گذاشته مي شود، يا از آنها خواسته مي شود كه تنها از راه بيني تنفس كنند، هنگام تماشاي ويديوي خميازه كشيدن ديگران، ديگر دچار خميازه كشيدن مسري نمي شوند. يك فرضيه مشابه اخير خميازه كشيدن را به عنوان ابزاري براي تنظيم درجه حرارت بدن در نظر مي گيرد. نظريه ديگر، فرض را بر اين مي گذارد كه خميازه كشيدن به خاطر ميل به كشيدن عضلات بدن است. بي قراري و عصبي بودن هم به عنوان يك دليل احتمالي ذكر شده است.

بررسي هايي انجام شده است كه نشان مي دهد خميازه كشيدن، به خصوص به دلايل رواني (مانند خميازه هاي مسري) ممكن است به عنوان راهي براي هشيار نگه داشتن يك گروه به كار رود. شواهد موردي دال بر اين است كه خميازه كشيدن به افزايش هشياري يك فرد كمك مي كند. مشاهده شده است كه سربازان هوابورد در لحظاتي پيش از خروج از هواپيما خميازه مي كشند.

يك فرضيه ديگر اين است كه خميازه كشيدن ناشي از واسطه هاي شيميايي عصبي در مغز است كه بر عواطف، خلق و خو، اشتها و ساير پديده هاي رواني اثر مي گذارد. از جمله اين مواد شيميايي سروتونين، دوپامين، اسيدگلوتاميك و اكسيدنيتريك است. هر چه تعداد بيشتري از اين تركيبات در مغز فعال شوند، تعداد خميازه ها افزايش مي يابد. در مقابل حضور بيشتر واسطه هاي عصبي شبه افيوني در مغز مانند آندورفين تكرر خميازه ها را كاهش مي دهند.

در بيماراني كه از داروهاي ضدافسردگي از گروه مهاركننده هاي انتخابي بازجذب سروتوتين مانند پاروكستين يا سيتالوپرام مصرف مي كنند، مشاهده شده است كه تعداد خميازه ها افزايش مي يابد. و بالاخره فرضيه ديگر در مورد خميازه كشيدن كمبود اكسيژن در خون است و اينكه بازتاب عصبي خميازه كشيدن، باعث «ورود سريع اكسيژن» به مغز مي شود. البته اوضاع خميازه ممكن است به علل بيماري هايي مانند ديابت، سكته مغزي و بيماري هاي غده آدرنال تغيير كند.

yawning(3)
چرا خميازه مسري است؟

مشاهده صورت شخص ديگري كه دارد خميازه مي كشد (به خصوص خيره شده به چشم هاي او) و حتي خواندن مطلبي درباره خميازه يا فكر كردن به خميازه هم ممكن است باعث شود ما خميازه بكشيم.

علت فوري اين پديده ممكن است به سلول هاي عصبي آينه اي (سلول هاي عصبي در قشر بخش پيشاني مغز در گروهي از حيوانات مهره دار و نيز انسان ها) مربوط باشد كه هنگام قرارگيري در معرض تحريكي از جاندار همنوع و گاهي جانداراني از نوع ديگر، همان ناحيه مغزشان فعال شود كه در جاندار پيش روي شان فعال است. سلول هاي عصبي آينه اي به عنوان علت برانگيزاننده براي تقليد كه ريشه اغلب موارد يادگيري انساني از جمله آموزش زبان است، فرض شده اند.
يك بررسي در سال ۲۰۰۷ ميلادي نشان داد كه خميازه كشيدن كودكان مبتلا به اوتيسم (يك نوع اختلال ارتباطي ناشي از نقصان رشد مغز) هنگام مشاهده ويديوهاي خميازه كشيدن بر خلاف كودكان با رشد طبيعي، افزايش نمي يابد.

خميازه كشيدن مسري بيانگر همدلي كردن است. اين رفتار، نشان دهنده توجه به حالت رفتاري و رواني ديگران است.

yawning(2)
حيوانات هم خميازه مي كشند

از ديدگاه تكاملي، نظريات مختلفي در مورد خميازه كشيدن ابراز شده است؛ از جمله اينكه خميازه، خستگي يك فرد گروه را به ساير افراد گروه نشان مي دهد تا الگوها و چرخه هاي خواب شان را هماهنگ كنند. خميازه در حيوانات ممكن است كه پيام هشداردهنده اي باشد؛

مثلا خميازه بابون ها ممكن است با نشان دادن دندان هاي نيش بزرگ شان براي تهديد دشمنان به كار رود يا خميازه كشيدن در خوكچه هندي با نشان دادن دندان هاي نيش براي اظهار خشم يا سلطه به جانوران همنوع به كار مي رود. خميازه كشيدن ممكن جزيي از جفت گيري نيز باشد.

در پنگوئن هاي «آدلي»، خميازه كشيدن جزئي از رفتار جفت گيري است. جفت هاي پنگوئن چهره به چهره مي ايستند و پنگوئن هاي نر در رفتاري كه به عنوان نوعي بيان شادماني توصيف شده، منقارشان را كاملا باز و صورت شان را رو به آسمان مي كنند. اين رفتار در پنگوئن هاي امپراتور هم ديده مي شود.

خميازه مارها هم باعث جفت شدن دوباره فك آنها پس از غذا خوردن مي شود و هم ممكن است دلايل تنفسي داشته باشد، چرا كه هنگام خميازه كشيدن آنها مي توان مي توان ناي آنها را ديد كه گشاده مي شود. سگ ها پس از ديدن انسان هايي كه خميازه مي كشند و نيز هنگامي كه سردرگم هستند، خميازه مي كشند.

yawning(4)

بعضي ها زيادي خميازه مي كشند

اگر فرد بيش از حد معمول خميازه بكشد (حتي اگر خسته و خواب آلود باشد)، ممكن است يك مشكل زمينه اي وجود داشته باشد. از جمله اين كه فرد به دلايل مختلف پزشكي دچار خواب آلودگي بيش از حد روزانه شده است. همچنين خميازه كشيدن بيش از حد ممكن است در نتيجه واكنش وازو واگال (تحريك بيش از حد عصب واگ كه عروق را گشاد مي كند) رخ دهد. بروز اين وضعيت ممكن است به يك مشكل قلبي از جمله سكته قلبي و پارگي ديواره شريان آئورت اشاره داشته باشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۶:۲۳ توسط:sana موضوع:

بيوگرافي مريم اوزرلي (خرم سلطان)

فايل پيوست 4482

نام ونام خانوادگي : مريم زهرا اوزرلي

به آلماني : Meriem Sahra Userli؛

متولد : زادهٔ ۱۲ اوت ۱۹۸۲

سمت : بازيگر ترك تبار

biography-meriem-zahra-userli4

زندگينامه

مريم اوزرلي از پدري ترك به نام حسين و مادري آلماني به نام اورزولا در كاسل آلمان زاده شد. او دو برادر و يك خواهر بزرگتر از خود دارد. خواهرش، جانان، موسيقي جاز مينوازد. مريم درس بازيگري را در شاوشپيلاشتوديو فرزه در هامبورگ خواندهاست.

بازيگر نقش خرم سلطان بعد از انتخابش براي اين نقش از آلمان به تركيه آمد و زمان نزديك به دو سال را در هتل اقامت گزيد تا اين نقش به سرانجام برسد.

مريم اوزرلي چند ماه پيشتر با جان آتش كه مدير يكي از شركتهاي بزرگ بيمهي تركيه است آشنا شد و هتل را ترك كرده و به خانه اي كه دوست پسرش گرفته بود اسباب كشي كرد،.مسئله آشنايي انها با هم جدي شده و دوست پسرش را براي آشنايي با خانواده به آلمان برد و البته به گفته خود او دو عروسي با شكوه خواهند گرفت كه يكي در تركيه و يكي در آلمان خواهد بود،

معروفترين نقشآفريني او در نقش خرم سلطان در سريال تاريخي حريم سلطان به وقوع پيوستهاست. او در سال ۲۰۱۲ به خاطر همين نقشآفريني برندهٔ جايزهٔ پروانهٔ طلايي بهترين بازيگر زن شد. مريم اوزرلي در سال ۲۰۱۳ به علت حاملگي بازي در سريال حريم سلطان را رها كرد و از قسمت ۱۰۳ به بعد وحيده پرچين جاي او را در نقش خرم سلطان گرفت.

چندي پيش خبري مبني بر تصادف شديد مريم اوزرلي و جان آتش و وخامت حال انها در رسانه هاي تركيه منتشر شد كه بعدا معلوم شد دروغ اول آوريل بوده. اين خبر به سرعت در سايت هاي اينترنتي پخش شد و بعضي از سايت ها به مرگ خرم سلطان اشاره كردند.

biography-meriem-zahra-userli2

گفت و گو با مريم اوزرلي :



شما در ماه مي تركيه رو ترك كردي!شايعه شده بود كه به بيماري سندروم فرسودگي شغلي دچار شدي آيا حقيقت داشت؟

تا حدودي ولي اون روزهاي سخت به پايان رسيد حالا حالم خيلي بهتره موهامو كوتاه و قهوه اي كردم و به چهره سابقم برگشتم حالا مث قديما دوچرخه سواري ميكنم.



امكانش هست كه دوباره برگردي تركيه؟

در حال حاضر خير ولي شايد سال آينده برگردم ولي ديگه در حريم سلطان بازي نخواهم كرد!



ميدونستي تو از معدود هنرپيشه هاي دو رگه هستي كه انقدر هواخواه داري بجز تو بازيكن فوتبال الكس هم خيلي طرفدار داره

همشونو ستايش ميكنم منم اونا رو دوست دارم



راز اين همه محبوبيت چيه؟فكر ميكني چرا انقد دوسِت دارن؟ بخاطر صداقتت يا صاف و سادگيت؟

نميدونم واقعا نميدونم شايد همين چيزايي كه شما گفتيد



براي يك بازيگر خوب نيست كه سريالو نصفه و نيمه رها كنه درسته؟

درسته و من فقط ۴ قسمت ديگه بايد بازي ميكردم تا اين سيزن تموم بشه ولي واقعا نشد كه بشه!



حالا در برلين شخصيتت چطوريه؟

ميدونم كه ديگه خُرّم نيستم دوباره مريم اوزرلي شدم نقشم به پايان رسيد ميدونستم كه زمان خداحافظي با خُرّم فرارسيده پس ظاهر خُرّم هم بايد تغيير كنه براي همين موهامو دوباره به رنگ موي طبيعيم دراوردم تا خودم بشم



نقش خُرّم تاثيرگذارترين نقش زندگيت خواهد بود اينطور نيست؟

صد البته



تفاوت زندگي در آلمان و تركيه در چيه؟

زادگاه من آلمانه وطنم اينجاس دوستام خانوادم همه چيزم اينجاس. من شهراي آلمانو ميشناسم با خيابوناش خاطره دارم در اينجا مثل يك آدم معمولي زندگي ميكنم اينجا شناخته شده نيستم يك زن ۳۰ ساله ام كه تا ۵ ماه ديگه مادر ميشه



از سختي هايي كه يك مادر مجرد ميكشه نميترسي؟

راستشو اگه بخواي چرا بعضي وقتا بهش فكر ميكنم راحت ترين كار ممكن اين بود كه بچمو مينداختم ولي به خاطرات خوشي كه در آينده خواهيم داشت فكر ميكنم واقعا ارزششو داره و قطعا در آينده با يك انسان لايق آشنا خواهم شد!



بچتو كجا ميخاي بزرگ كني؟

نميدونم جان هم بايد نظر بده بايد به يك تفكر واحد برسيم من يك زمان ميتونستم در تركيه زندگي كنم ولي بعد از اون همه اتفاقات تلخي كه واسم افتاد ديگه نميتونم اومدم آلمان واينجا در برلين يه خونه خريدم و تنها زندگي ميكنم ولي وقتي فهميدم حاملم يه خونه بزرگتر خريدم! حتم دارم بعد از اين مصاحبه شايعات زيادي در موردم گفته ميشه ولي من به هيچ كدومش پاسخ نخواهم داد! تا همين حالا هم انرژي منفي كه بهم وارد شده رو بچم تاثير گذاشته واقعا بسه! ديگه نميخام خودمو ناراحت كنم!



امكانش هست يك روز برگردي پيشِ جان و دوباره باهاش زندگي كني؟

خيلي باارزشه كه تو يك انسان بخشنده باشي و آدما رو بخاطر اشتباهاتشون ببخشي ولي امكان نداره كه من و جان دوباره با هم باشيم رابطه ما براي هميشه تموم شد! بخشيدمش ولي ديگه نميخام باهاش باشم!



حقيقت داره كه خودكشي كردي؟
بله



واقعا؟ كِي؟

در شب اهداي جوايز آنتاليا! جايزمو به ديوار اتاق هتل كوبوندم واقعا حالم بد بود!



تنها بودي؟

نه جان هم با من بود ميخاستم خودمو از بالكن بندازم پايين دلم نميخاست زنده باشم ميخاستم بميرم



اما آخه چرا؟

زندگيِ خصوصي خوبي نداشتم اتفاقهاي بد پشت سر هم واسم مي افتاد ديگه طاقت اين همه سختيو نداشتم



مگه چه اتفاقي در زندگي خصوصيت افتاده بود كه اينقدر ناراحتت كرده بود؟

نميتونم تمام مشكلاتم رو گردن يك فرد خاص بندازم از زماني كه به تركيه اومدم پشت سر هم اشتباه كردم من عادت ندارم تو آپارتمان زندگي كنم تهيه كننده حريم سلطان به من آپارتمان داد ولي من بايد واسه خودم خونه ميخريدم مثل يك روبات كار كردم فصل اول واقعا برام سخت بود همه چيز برام تازگي داشت با اينكه من بابام تُركه اما با زبان و فرهنگ تركيه آشنايي زيادي نداشتم كمبود خواب هركيو ميتونه از پا بندازه من هم از اين قاعده مستثني نبودم .بازيگري براي من مقوله جدي اي هستش و من واقعا خودمو وقف اين كار ميكنم نميخام حتي يك خط از ديالوگمو فراموش كنم مجبور بودم كل شبو بيدار بمونم تا ديالوگهامو حفظ كنم فصل دوم سخت تر هم شد مرال اوكاي بيمار شد و طي اين مدت سناريو به كُل عوض شد ميدونم كه اين سختي براي كل گروه بود ولي من تنها بودم من واقعا هيشكيو اونجا نداشتم من خانوادمو نداشتم دوستي نداشتم خيليا كنارم بودن ولي من بازم تنها بودم!



از دوستات در تركيه بگو

دوستي كه بتونم در همه زمينه ها بهش اعتماد كنم واقعا نداشتم. من خيلي آدم حساسي هستم كاراكتر خُرم با شخصيت من تناقض داره خُرم خيلي شخصيت قوي اي داشت نميخام بگم من قوي نيستم چرا من هم در بعضي زمينه ها قويم ولي نه به اندازه خُرم من در اين نقش زندگي كردم هروقت عكسِ خُرّمو ميبينم شروع به گريه ميكنم سه سال در اين نقش زندگي كردم ولي اونقدر قوي نبودم كه بتونم يك ماه آخرو هم بازي كنم. من در زندگيم احساس خلاء ميكردم من هم يك زن هستم مثل هر زنه ديگه اي دلم ميخاست مردي رو داشته باشم كه منو كامل كنه كسيكه بتونم بهش تكيه كنم من واقعا تحت تاثير يك مرد قرار گرفته بودم ولي اون اينو نميدونه! باز هم تنها موندم دوست داشتم با كسي باشم كه در كنارش احساس آرامش و راحتي كنم…



و نتونستي اون آدمو پيدا كني؟

بله نتونستم!زنهاي زيادي مثل من هستند روابط زن و مردها در تركيه واقعا تعادل نداره! (حتي مريم هم داره اينو ميگه !پس معلومه سريالاشون نمونه بارز زندگي واقعيشونه) نميتوني به كسي اعتماد كني نميتوني ذهنشونو بخوني مدام بايد از خودت محافظت كني . من در آلمان دوستهاي زيادي دارم كه از طبقات مختلف جامعه هستند! ولي فرهنگ تجملاتيه تركيه واقعا براي من قابل هضم نبود!



چطوري با جان آتش آشنا شدي؟

نباهات چهره ما رو بهم معرفي كرد!!!!!!!!!



بايد اين سوالو در آخر ازت بپرسم ولي همين حالا ميپرسم آيا هنوزم جان رو دوست داري؟

نه!! يك روز دوستش داشتم ولي اون مرد ديگه هرگز براي من وجود نداره! سعي كردم كشفش كنم مث يك اثر نقاشي ولي چيزي پشتش نبود! عشقو تجربه كردم ولي فقط دردِ عشقو چشيدم! او همه چيزِ من بود خودمو براش فدا كردم اصلا فراموش كردم كه كي هستم زندگيمو بهش اختصاص دادم ولي عاشق مردي شدم كه اشتباهي بود!



اما اين انتخاب خودت بود

البته! نميتونم همه چيز رو به گردنِ جان بندازم نميتونم بگم تنها عاملي كه منو بيمار كرد جان بود سه سال از زندگيه من در تركيه ميگذشت كه با جان آشنا شدم! وقتي جان وارد زندگيم شد واقعا از خودم نپرسيدم اصلا اين مرد كيه كه تو ميخاي باهاش باشي؟ اين مرد چه جوريه. آيا اين مرد به دردِ تو ميخوره؟ واقعا اصلا به اين چيزا فكر نكردم يكي بمن گفت تو ديوونه شدي دختر؟ چرا نرفتي تو گوگل اسمشو سرچ كني و بفهمي كه اين مرد كيه اين مرد به دردِ تو نميخوره اون يك مرد هوسبازه او هرروز با يك زنه زيباس تو اينا رو ميدوني؟



و بعد؟

ما اول ۲-۳ بار همديگرو ديدم. احساسم هميشه ميگفت فقط دوست باشيم و نه بيشتر! من احساس كردم كه زندگي اون به من نميخوره. حتي وقتي كه تو بالكنش در آپارتمانش تو بِبِك بوديم من بهش گفتم جان بيا فقط دوست باشيم. اون گفت باشه نگرانش نباش. دوباره زندگيم مثل سابق شد: فيلم، استوديو، هتل… فيلم، استوديو، هتل. دوباره يكنواختي و تنهايي. بعد يك روز به من مسيج داد كه بيا بريم بيرون و يه چيزي بخوريم و آخر مسيج نوشته بود “فقط به عنوان دو تا دوست”! منو تو زماني گير آورد كه احساس تنهايي ميكردم. من پيشنهادشو قبول نكردم ولي يك نفر به من علاقه مند شده بود كسي كه از من خوشش ميومد و من به نجواي دلم گوش سپردم و فقط قبول كردم. همين شد كه رابطه ما شروع د و بعد از اون من عاشق شدم. در طول مدت درمانم تو آلمان روانشناسم ازم پرسيد فكر ميكني چرا عاشق اون مرد شدي؟ اگه تو آلمان بودي بازم اين كارو ميكردي؟اولش نتونستم جوابي بدم ولي بعدش گفتم نه



چجوري اين رابطه ادامه پيدا كرد؟

اولش جان مثبت بود. فكر مي كردم اون به من انرژي و قدرت ميده، از نظر احساسي از من مراقبت ميكنه



اينطور شد؟

نه دقيقا برعكس شد! بعد يه مدت من يه مرد با مشكلات زياد، درمانده و مايه آزارو اذيت رو ديدم. حس مراقبت من زياد شد و من براش متاسف شدم. من ميخواستم ازش حمايت كنم. فكر مي كردم هيچ كس اون رو خوب نمي شناسه. اون حساسه. حس دردمندي داشت و من سعي كردم هرجا كه ميتونستم كمكش كنم. من تلاش كردم اون دوباره از نظر احساسي رو پاهاي خودش بايسته. اما واقعيت اين بود: كه من خودم ضعيف بودم و بعد از اون ضعيف و ضعيف تر شدم و نميخواستم به اون نشون بدم. فقط علايق اون مهم بود اصلا مهم نبود كه من تو استوديو يا تبليغ فيلم برداري دارم. ما زندگي اون رو آغاز كرديم و بعد از ۱۱ ماه رابطه ما به هر ترتيب به پايان رسيد.



حامله شدن در برنامه تو بود؟

مريم: هرگز من ۱ فصل ديگه از حريم سلطانو داشتم اصلا بهش فكر هم نميكردم



به ازدواج باهاش فكر ميكردي؟

هر زني به يك همراه مثل شوهر نياز داره بهش گفتم ازدواج در شروع ضروري نيست اما من بايد اعتراف كنم به با هم زندگي كردن نه نميگفتم.



اون هيچ وقت نميخواست با تو ازدواج كنه؟

نه! او هيچ وقت نخواست كه ازدواج كنه.



چرا؟

مريم. چون آزاديش رو سلب ميكرد. او ميخواست با من به بيرون بره و به رستوران و كافي شاپ. همين! بعد اون به خونه ميرفت و من به هتل برميگشتم.





اين اون رابطه اي بود كه براي خودت متصور بودي؟

مريم. البته كه نه! ما با هم غذا ميخورديم زمان خوبي را با هم ميگذرونديم. من احساس نميكردم كه تو خونه هستم، من فقط يك بازديد كننده بودم. وقتي به اون زمان فكر ميكنم ميفهمم ما يك رابطه واقعي نداشتيم و فقط با هم وقت مي گذرونيدم. اما اون منو درك نمي كرد. اون دوست داشت با من باشه، اون دوست داشت من رو ببينه ولي طوري رفتار ميكرد كه انگار دوست نداره منو ببيند اما دوست داشت عكاس ها از ما عكس بگيرن. يك بار تو يك كافي شاپ بوديم دورتا دور كافه پر از خبرنگار بود. من وحشت كردم و از صاحب كافه خواستم اونارو دور كند. جان از من خيلي عصباني شد. گفت ما فقط ۱۰۰ متر پياده روي كرديم و نيازي به دور كردن اونا نيس. اينجا بود كه فهميدم او دوست داره ازش عكسبرداري بشه.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۶:۱۱ توسط:sana موضوع:

راز هايي درمورد زنان

يك زن هرگز از ابراز عشقهاي مرد زندگيش خسته نخواهد شد.به زبان آوردن دوستت دارم موجب ميشود كه زن به عشق واقعي مرد زندگيش پي ببرد و آن را احساس كند.

-يك زن به دريافت عاشقانه چند شاخه گل ، هداياي كوچك و ابراز عشقهاي بي اختيار ، عشق ميورزد.

– زماني كه مردي به زني چند شاخه گل تقديم ميكند و يا يادداشت هاي عاشقانه اش را نثارش ميدارد ، به آن زن اجازه ميدهد تا بداند تا چه اندازه منحصر به فرد است.

– وقتي زني عاشق ميشود ، احساس زيبايي و زنانگي در او به چندين برابر ميرسد.

– نوازش يك زن به او قدرت و انگيزه براي زندگي كردن ميبخشايد.

– يك زن هميشه دوست دارد از عشق همسرش نسبت به خودش مطمئن شود.

– پيش از اينكه زني قادر به احساس عميق برقراري رابطه جسماني باشد ، به احساس عشق ، نوازش و ملاطفت نياز دارد.

– زنان ابتدا كيمياي روح و عاطفه را احساس ميكنند و بعد به كيمياي جسم پي ميبرند.

– لحظاتي كه مرد ، دستهاي زني را در دست ميگيرد و او را لمس ميكند ، لحظاتي هستند كه زن به آنها عشق ميورزد.

– هدف يك زن در برقراري رابطه جسماني ، شور شهواني نيست. بلكه مقصود او لذت بردن از صميميت ، عشق و ملاطفت در كنار شور جسماني است.

– هنگاميكه زني بداند فقط اوست كه راه به قلب شريك زندگيش دارد ، در عرش سير خواهد كرد.

– يك زن هرگز مشكلاتش را دسته بندي نميكند ، در صورتي كه زماني كه غمگين و ناراحت باشد ، تماميمشكلاتش از كوچك و بزرگ به دلش هجوم ميآورند.

– يك زن هنگاميسكوت ميكند كه دردهاي نهفته در دلش بسيار عميق است و يا اينكه به مرد مقابلش آنقدر اعتماد ندارد كه سخن دل با او بگويد.

– وقتي مردي با دلسوزي و توجه به مشكلات زن گوش ميسپارد و از ارائه راه حل ميپرهيزد ، احساس عشق و بلوغ را در او دو چندان ميكند.

– مردان و زنان در برابر فشارهاي عصبي واكنش هاي متفاوتي از خود نشان ميدهند.دراينگونه مواقع زن نيازمند نزديكي و درك طرف مقابلش ميباشد ، در صورتي كه مرد به تنهايي احتياج دارد.

– هنگاميكه اظهارات و اعمال زني بيهوده تلقي ميگردد ، او براي مطرح شدن شروع به ابراز نظريات مخالف و عدم توافق ميكند.

– به جرات ميتوان گفت به جز در موارد انگشت شماري ، هيچ چيز بيش از سخن گفتن بر عليه يك زن به او آسيب نميرساند.

– زن درست مثل يك موج است ، به هنگاميكه عشق در قلبش به ظهور مينشيند ، اعتماد به نفسش در حركتي مواج به اوج ميرسد.

– هنگاميكه موج احساسات يك زن به اوج ميرسد ، به هيچ عنوان محدوديتي در ارائه عشق نميبيند.

– مردها همواره بايد بدانند كه هر گاه زني رنج و عصبانيت خود را بيرون بريزد و آشكار نمايد ، احساس آسايش و آرامش بيشتري ميكند.

– اين نكته را به خاطر بسپاريد كه هر گاه زني در اوج فوران خشم و غم قرار گرفته باشد ، به هيچ عنوان تقصيري را به گردن نميگيرد.

– وقتي زني از موضوعي ميرنجد ، مرد بايد ضمن همدردي با او نشان دهد كه براي غم او نگران است ، سپس سكوت اختيار كند تا آن زن بتواند احساس همدردي اش را حس كند.

– دردناك ترين مسائل براي بعضي از زنان ، عدم پذيرش ، قضاوت نادرست و ترك شدن است ، چراكه امكان دارد اين باورها در عمق ضمير ناخودآگاهشان آنان را به سوي اين تصور نادرست سوق دهد كه لياقتشان بيش از اين نيست.

– ماهيت يك زن ، درخواست تاييد امور است.

– در صورتي كه مردي در مقابل پيشنهادات يك زن از خود مقاومت نشان دهد ، زن با اين حال كه مفهوم اين مقاومت را درك ميكند ، اما هيچ گونه توجهي به آن نشان نميدهد.ولي در اين زمان احساس ميكند كه مرد به او احترام نميگذارد.

– بسياري از زنان به اين علت كه نميخواهند كسي ايشان را نيازمند بداند ، نيازهايشان را انكار ميكنند.

– حتي در صورتي كه زني بپندارد نيازها و خواسته هايش برآورده نخواهند شد ، اجتناب از بيان آنها و قصد انجام دادن تمام كارها به تنهايي ، اشتباه بزرگي است.

– يك زن بايد بياموزد كه چطور نيازها و تمايلات خود را بدون نكوهش و يا تزلزل ابراز دارد و اين نكته از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

-امروزه بسياري از زنان از اينكه عشق ميورزند ، اما در عوض چيزي دريافت نميكنند ، رنج ميكشند ، آنان به دنبال وقفه اي ميگردند تا در اين زمان تنها به خود بينديشند و توجه كنند و در خلال آن وجودشان را بهتر كنكاش و كشف كنند.

– يك زن جوان در اوج جواني مايل است براي برآوردن تمايلات شريك زندگيش خودش را فدا كند.

– يك زن بطور ذاتي از توانايي نامحدودي در شاداب ساختن ديگران برخوردار است .اما وقتي آن زن لبخند ميزند ، لبخندش به اين معنا نيست كه در اوج شادابي و خوشحالي قرار دارد.

– هميشه زنان به همان اندازه اي كه در توان دارند.بخشش ميكنند و در اين زمان به خاطر ميآورند هنگاميكه آنان به بخشش نياز داشتند ، تا حدودي كمتر از اين اندازه ، به ايشان بخشيده شده است.

– اغلب زنان با آنچه همسرشان ميخواهد به راحتي موافقت ميكنند ، اما اين كار به اين معنا نيست كه خواسته همسرشان دقيقا همان باشد كه آنان ميخواهند.

– يك زن ، هرگز به كارهاي خودش و همسرش امتياز نميدهد ، بلكه شوهرش را آزاد ميگذارد و تصور ميكند او نيز به همين ترتبيب آزادش گذاشته است.

– وقتي زني به ثبت امتيازات ميپردازد ، ممكن است موضوع بسيار كوچكي در نظرش به اندازه امري بسيار بزرگ به شمار آيد.پس امكان دارد يك شاخه گل سرخ بتواند براي شما امتيازات فراواني به همراه داشته باشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۵:۵۸ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم