بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

داستان شب

وقتي آن شب از سر كار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده مي‌كرد، دست او را گرفتم و گفتم، بايد چيزي را به تو بگويم. او نشست و به آرامي مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتي توي چشمانش را خوب مي‌ديدم.

يكدفعه نفهميدم چطور دهانم را باز كردم. اما بايد به او مي‌گفتم كه در ذهنم چه مي‌گذرد. من طلاق مي‌خواستم. به آرامي موضوع را مطرح كردم. به نظر نمي‌رسيد كه از حرفهايم ناراحت شده باشد، فقط به نرمي پرسيد، چرا؟

از جواب دادن به سوالش سر باز زدم. اين باعث شد عصباني شود. ظرف غذايش را به كناري پرت كرد و سرم داد كشيد، تو مرد نيستي! آن شب، ديگر اصلاً با هم حرف نزديم. او گريه مي‌كرد. مي‌دانم دوست داشت بداند كه چه بر سر زندگي‌اش آمده است. اما واقعاً نمي‌توانستم جواب قانع‌كننده‌اي به او بدهم. من ديگر دوستش نداشتم، فقط دلم برايش مي‌سوخت.

با يك احساس گناه و عذاب وجدان عميق، برگه طلاق را آماده كردم كه در آن قيد شده بود مي‌تواند خانه، ماشين، و 30% از سهم كارخانه‌ام را بردارد. نگاهي به برگه‌ها انداخت و آن را ريز ريز پاره كرد. زني كه 10 سال زندگيش را با من گذرانده بود برايم به غريبه‌اي تبديل شده بود. از اينكه وقت و انرژيش را براي من به هدر داده بود متاسف بودم اما واقعاً نمي‌توانستم به آن زندگي برگردم چون عاشق يك نفر ديگر شده بودم. آخر بلند بلند جلوي من گريه سر داد و اين دقيقاً همان چيزي بود كه انتظار داشتم ببينم. براي من گريه او نوعي رهايي بود. فكر طلاق كه هفته‌ها بود ذهن من را به خود مشغول كرده بود، الان محكم‌تر و واضح‌تر شده بود.

روز بعد خيلي دير به خانه برگشتم و ديدم كه پشت ميز نشسته و چيزي مي‌نويسد. شام نخورده بودم اما مستقيم رفتم بخوابم و خيلي زود خوابم برد چون واقعاً بعد از گذراندن يك روز لذت بخش با معشوقه جديدم خسته بودم. وقتي بيدار شدم، هنوز پشت ميز مشغول نوشتن بود. توجهي نكردم و دوباره به خواب رفتم.
صبح روز بعد او شرايط طلاق خود را نوشته بود: هيچ چيزي از من نمي‌خواست و فقط يك ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود. او درخواست كرده بود كه در آن يك ماه هر دوي ما تلاش كنيم يك زندگي نرمال داشته باشيم. دلايل او ساده بود: وقت امتحانات پسرمان بود و او نمي‌خواست كه فكر او بخاطر مشكلات ما مغشوش شود.

براي من قابل قبول بود. اما يك چيز ديگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زماني كه او را در روز عروسي وارد اتاقمان كردم به ياد آورم. از من خواسته بود كه در آن يك ماه هر روز او را بغل كرده و از اتاقمان به سمت در ورودي ببرم. فكر مي‌كردم كه ديوانه شده است. اما براي اينكه روزهاي آخر با هم بودنمان قابل‌تحمل‌تر باشد، درخواست عجيبش را قبول كردم.

درمورد شرايط طلاق همسرم با معشوقه‌ام حرف زدم. بلند بلند خنديد و گفت كه خيلي عجيب است. و بعد با خنده و استهزا گفت كه هر حقه‌اي هم كه سوار كند بايد بالاخره اين طلاق را بپذيرد.

از زمانيكه طلاق را به طور علني عنوان كرده بودم من و همسرم هيچ تماس جسمي با هم نداشتيم. وقتي روز اول او را بغل كردم تا از اتاق بيرون بياورم هر دوي ما احساس خامي و تازه‌كاري داشتيم. پسرم به پشتم زد و گفت اوه بابا رو ببين مامان رو بغل كرده. اول او را از اتاق به نشيمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودي بردم. حدود 10 متر او را در آغوشم داشتم. كمي ناراحت بودم. او را بيرون در خانه گذاشتم و او رفت كه منتظر اتوبوس شود كه به سر كار برود. من هم به تنهايي سوار ماشين شده و به سمت شركت حركت كردم.

در روز دوم هر دوي ما برخورد راحت‌تري داشتيم. به سينه من تكيه داد. مي‌توانستم بوي عطري كه به پيراهنش زده بود را حس كنم. فهميدم كه خيلي وقت است خوب به همسرم نگاه نكرده‌ام. فهميدم كه ديگر مثل قبل جوان نيست. چروك‌هاي ريزي روي صورتش افتاده بود و موهايش كمي سفيد شده بود. يك دقيقه با خودم فكر كردم كه من براي اين زن چه كار كرده‌ام.

در روز چهارم وقتي او را بغل كرده و بلند كردم، احساس كردم حس صميميت بينمان برگشته است. اين آن زني بود كه 10 سال زندگي خود را صرف من كرده بود. در روز پنجم و ششم فهميدم كه حس صميميت بينمان در حال رشد است. چيزي از اين موضوع به معشوقه‌ام نگفتم. هر چه روزها جلوتر مي‌رفتند، بغل كردن او برايم راحت‌تر مي‌شد. اين تمرين روزانه قوي‌ترم كرده بود!

يك روز داشت انتخاب مي‌كرد چه لباسي تن كند. چند پيراهن را امتحان كرد اما لباس مناسبي پيدا نكرد. آه كشيد و گفت كه همه لباس‌هايم گشاد شده‌اند. يكدفعه فهميدم كه چقدر لاغر شده است، به همين خاطر بود كه مي‌توانستم اينقدر راحت‌تر بلندش كنم.

يكدفعه ضربه به من وارد شد. بخاطر همه اين درد و غصه‌هاست كه اينطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و سرش را لمس كردم.

همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت كه بابا وقتش است كه مامان را بغل كني و بيرون بياوري. براي او ديدن اينكه پدرش مادرش را بغل كرده و بيرون ببرد بخش مهمي از زندگيش شده بود. همسرم به پسرمان اشاره كرد كه نزديكتر شود و او را محكم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نكنم چون مي‌ترسيدم در اين لحظه آخر نظرم را تغيير دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند كردم و از اتاق خواب بيرون آورده و به سمت در بردم. دستانش را خيلي طبيعي و نرم دور گردنم انداخته بود. من هم او را محكم در آغوش داشتم. درست مثل روز عروسيمان.

اما وزن سبك‌تر او باعث ناراحتيم شد. در روز آخر، وقتي او را در آغوشم گرفتم به سختي مي‌توانستم يك قدم بردارم. پسرم به مدرسه رفته بود. محكم بغلش كردن و گفتم، واقعاً نفهميده بودم كه زندگيمان صميميت كم دارد. سريع سوار ماشين شدم و به سمت شركت حركت كردم. وقتي رسيدم حتي در ماشين را هم قفل نكردم. مي‌ترسيدم هر تاخيري نظرم را تغيير دهد. از پله‌ها بالا رفتم. معشوقه‌ام كه منشي‌ام هم بود در را به رويم باز كرد و به او گفتم كه متاسفم، ديگر نمي‌خواهم طلاق بگيرم.

او نگاهي به من انداخت، تعجب كرده بود، دستش را روي پيشاني‌ام گذاشت و گفت تب داري؟ دستش را از روي صورتم كشيدم. گفتم متاسفم. من نمي‌خواهم طلاق بگيرم. زندگي زناشويي من احتمالاً به اين دليل خسته‌كننده شده بود كه من و زنم به جزئيات زندگيمان توجهي نداشتيم نه به اين دليل كه من ديگر دوستش نداشتم. حالا مي‌فهمم ديگر بايد تا وقتي مرگ ما را از هم جدا كند هر روي او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بيرون بياورم. معشوقه‌ام احساس مي‌كرد كه تازه از خواب بيدار شده است. يك سيلي محكم به گوشم زد و بعد در را كوبيد و زد زير گريه. از پله‌ها پايين رفتم و سوار ماشين شدم. سر راه جلوي يك مغازه گل‌فروشي ايستادم و يك سبد گل براي همسرم سفارش دادم. فروشنده پرسيد كه دوست دارم روي كارت چه بنويسم. لبخند زدم و نوشتم، تا وقتي مرگ ما را از هم جدا كند هر روز صبح بغلت مي‌كنم و از اتاق بيروم مي‌آورمت.

—————————-

……كاش مي شد داستان را همين جا تمام كرد. شايد هم بايد همين كار را مي كردم. نكته اصلي داستان روشنه ولي ……

—————————-

شب كه به خانه رسيدم، با گلها دست‌هايم و لبخندي روي لبهايم پله‌ها را تند تند بالا رفتم و وقتي به خانه رسيدم ديدم همسرم روي تخت افتاده و مرده است! او ماه‌ها بود كه با سرطان مي‌جنگيد و من اينقدر مشغول معشوقه‌ام بودم كه اين را نفهميده بودم. او مي‌دانست كه خيلي زود خواهد مرد و مي‌خواست من را از واكنش‌هاي منفي پسرمان بخاطر طلاق حفظ كند. حالا حداقل در نظر پسرمان من شوهري مهربان بودم


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۳:۱۷ توسط:sana موضوع:

پــرواز ِ عشق

آسمان صدايــم مي‌كنـد؛
اينـــبار مي‌پرم، حتـي بدون بال
از عمق و تمـام وجـود
مي‌پرم تا بداننــد من هم آئيـن پرواز رامي‌دانـم.
گرچه با انتـهاي ِ عشق ِ هم‌صحبـت نمي‌شوم
اما ...
اما اميـد دارم برايپريـدن؛ اميـدي فراتر از آسمان
برخاستـه از عشق
 و تمام نـشدني
مي‌پـرم ؛ پروازي با گشايـش ِ بال‌هايعشق و به عشق ِ عشق.
پـ نـ َ : همـه ي عشق ها زمينـي نيستـند.

   توصيـه نوشت: بيائيـم در ماه مبارك رمضان بيشتـر خدا را ياد كنيـم.
فَاذكـُرونـي أَذكـُركـُم  ــ مرا ياد كنيـد تا شما را ياد كنـم.
سوره 
بقره  ـ  آيه 152

  نـكته نوشت: خدا هميشه به يادمان است، حتـي اگر يادش نـكنيم.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۳:۰۵ توسط:sana موضوع:

بهترين ماه خدا مبــارك
         
 
 
فــرا رسيـــدن مـــاهـ زولبيـــا و باميـهـ
بيخوابـــي شبانهـ گرسنگـي روزانـــهـ
پرخـوري سحرانهـ توقــع آمــرزش گناهــــان سالانهـ مباركــــ
 
  
                 
   
 
ماهـ رمضان آمــد و دلت جشــن گرفت
 گلبرگـــ خندهـ ها بر روي لبت نقـــش گرفت
 اشك شوق مي رقصــد و مي لـــرزد بر گونهـ هات
 نغمهـ ي يارب يارب بر كلامت اهنگ گرفت
 الـتـمــــــاس دعـــــا  
      


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۵۵ توسط:sana موضوع:

تقديم به شما دوستان گل

روي لينك زير كليك كنيد ..
1صفحه سياه ظاهر ميشود...ماوس خود را هر جاي صفحه  وبه دلخواه كليك كنيدودر همان حال به همه جاي صفحه 
بكشيدآنچه ميبينيد 
تقديم به شما دوستان گلم


لطفا اينجا كليك كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۴۵ توسط:sana موضوع:

عكس هاي آموزنده!
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۳۴ توسط:sana موضوع:

مزارعي كه در يونسكو ثبت شدند ...

كاشت برنج در هانگي هاني در چين جز آثار فرهنگي يونسكو ثبت شده است.
اين مزارع با دست و بر روي دامنه تپه ها كنده ميشوند.
در اين بخش از دنيا مدت ۱۳۰۰ سال است كه كشاورزان به كاشت برنج به اين شيوه مشغولند.


 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۲۳ توسط:sana موضوع:

متفاوت‎ترين تلفن همراه ...

نزديك به يك سال است كه شايعات بسياري در مورد تلفن هاي همراه اينده بيان ميشود. بسياري از توليد كننده هاي بزرگ فناوري به دنبال آن هستند تا تلفن هاي همراه مچي را وارد بازار كنند.

يك گروه فناوري به نام "اموپلاس" در اين ميان طرح بسيار جالبي از تلفن هاي اينده را ارائه كرده است كه توانايي رقابت با بزرگان اين عرصه را دارد. اين تلفن كه به طرح هاي نهايي رسيده يك تلفن همراه مچي است.

اين تلفن همراه "اسمايل"،"Smile" نام گذاري شده است و داراي هوش مصنوعي بالايي است به طوري كه نمونه آن در دستگاه ديگري ديده نمي شود. اين تلفن همراه مي تواند حالت روحي صاحبش را متوجه شود و شرايط را با توجه به حال روحي او تنظيم كتد.
اين تلفن همچنين مي تواند به عنوان يك دستيار مجازي براي افراد باشد چرا كه تنها به صورت صوتي دستورات را گرفته و كارهاي شما را انجام ميدهد. هوش مصنوعي اين تلفن همراه مي تواند وضعيت سلامت بدن را چك كرده و در صورت مشاهده مشكل راهنمايي لازم را آماده كند.
اين تلفن همراه توانايي آن را دارد تا 7 برابر بيشتر از ديگران مطالب را درك كرده و كنار هم قرار دهد و بخش اطلاعاتي گسترده اي دارد. نكته ديگر در مورد آن اين است كه شما مي توانيد سيستم عامل را به ثانيه عوض كنيد براي مثال از آندرويد به آي او اس يا هر سيستم ديگري قابل تغيير است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۱۲ توسط:sana موضوع:

100 % زندگي

حقيقتي كوچك براي آنان كه
 
اگرمي خواهند زندگي خود را 
 
۱۰۰٪بسازيد
 
 

A=1
 
 B=2
 
C=3
 
D=4
 
E=5
 
F=6
 
G=7
 
H=8
 
I=9
 
J=10
 
K=11
 
L=12
 
M=13
 
N=14
 
O=15
 
P=16
 
Q=17
 
R=18
 
S=19
 
 T=20
 
U=21
 
V=22
 
W=23
 
X=24
 
Y=25
 
Z=26
 

بنابراين:
 

 (تلاش سخت) Hard work
H+A+R+D+W+O+ R+K
8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%
*
(دانش) Knowledge
K+N+O+W+L+E+ D+G+E
11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%
*
(عشق) Love
L+O+V+E
12+15+22+5=54%
*
خيلي از ما فكر ميكرديم اينها مهمترين باشند مگه نه؟!!!
پس چه چيز 100% را ميسازد؟؟؟
(پول) Money
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25= 72%
*
(رهبري) Leadership
L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%
*
پس براي رسيدن به اوج چه كنيم؟
(نگرش) Attitude
1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%
*
اگر نگرشمان را به زندگي، گروه و كارمان عوض كنيم زندگي 100% خواهد شد.
نگرش همه چيز را عوض ميكند، نگرشت را عوض كن همه چيز عوض ميشود...!!!!!!!!


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۲:۰۱ توسط:sana موضوع:

100 % زندگي

حقيقتي كوچك براي آنان كه
 
اگرمي خواهند زندگي خود را 
 

۱۰۰٪بسازيد
 
 


A=1
 
 B=2
 
C=3
 
D=4
 
E=5
 
F=6
 
G=7
 
H=8
 
I=9
 
J=10
 
K=11
 
L=12
 
M=13
 
N=14
 
O=15
 
P=16
 
Q=17
 
R=18
 
S=19
 
 T=20
 
U=21
 
V=22
 
W=23
 
X=24
 
Y=25
 
Z=26
 

بنابراين:
 


 (تلاش سخت) Hard work

H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

*

(دانش) Knowledge

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%

*

(عشق) Love

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

*

خيلي از ما فكر ميكرديم اينها مهمترين باشند مگه نه؟!!!

پس چه چيز 100% را ميسازد؟؟؟

(پول) Money

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

*

(رهبري) Leadership

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

*

پس براي رسيدن به اوج چه كنيم؟

(نگرش) Attitude

1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%

*

اگر نگرشمان را به زندگي، گروه و كارمان عوض كنيم زندگي 100% خواهد شد.

نگرش همه چيز را عوض ميكند، نگرشت را عوض كن همه چيز عوض ميشود...!!!!!!!!


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۱:۵۰ توسط:sana موضوع:

وضعيت شما در فال ستاره شناسي

وضعيت شما در فال ستاره شناسيفروردين

برنامه اي جالب و بكر براي آينده كاري يا تحصيلي تان در سر داريد كه مي توانيد با مشورت و تبادل نظر با خانواده يا همسرتان آن را به مرحله عمل در آوريد. توصيه مي شود كه قبل از شروع هر كار جديدي با افراد قابل اعتماد و با تجربه در اطرافتان مشورت كنيد. نسبت به اشتباهات و خطاهاي دوستان يا فرد مورد علاقه تان، گذشت داشته باشيد. با متولدين شهريور و آذر ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥


وضعيت مالي: $

وضعيت ارتباطي: ****


 ارديبهشت

رفتار و برخوردهي همسر يا فرد مورد علاقه تان باعث سردرگمي شما مي شود، ولي توصيه مي شود كه صبر و تحمل به خرج دهيد و منتظر نتايج بمانيد. دعوتي غير منتظره از شما به عمل خواهد آمد كه دنياي جديدي را به رويتان مي گشايد. چندين حق انتخاب به رويتان گسترده مي شود و از طريق آن ها مي توانيد به يكي از آرزوهاي ديرينه تان دست يابيد. با متولدين تير و آبان ماه سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥


وضعيت مالي: $$$

وضعيت ارتباطي: *****


 خرداد

از طريق همكاري و تشريك مساعي با همسر يا فرد مورد علاقه تان، نتايجي فوق العاده و باورنكردني عايد شما مي شود. يكي از اعضاي خانواده تان را به عنوان منبع پند و الهام، الگوي خود قرار دهيد. با كمي تدبير و دورانديشي، مانع از آن شويد كه فردي تمام زحمات و سخت كوشي هايتان را به هدر دهد.

از طريق حفظ تعادل در دخل و خرج تان، مي توانيد به فكر پس انداز براي روز مبادا باشيد. با متولدين مهر و تيرماه سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥♥♥


وضعيت مالي: $$

وضعيت ارتباطي: *****


 تير

از خطاهاي دوستان درس بگيريد و تا جاي ممكن، از تكرار آن ها بپرهيزيد. درهاي ارتباطي را بين خود و همسر يا فرد مورد علاقه تان باز بگذاريد. مراقب كنار هم چيدن كلمات و عباراتي باشيد كه به زبان مي آوريد. سرمايه گذاري در زمان حال به پيشرفت شما در آينده، كمك شايان توجهي خواهد كرد. بر سر يك دوراهي قرار خوهيد گرفت كه با تبادل نظر با اعضاي خانواده تان مي توانيد بهترين انتخاب را صورت دهيد. با متولدين اسفند و فروردين ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥♥♥

وضعيت مالي: $$$

وضعيت ارتباطي: *****


 


مرداد

با كمي صبر و تحمل به اهداف خود خواهيد رسيد. در امور كاري يا تحصيلي به نداي دروني تان گوش فرا دهيد تا به موفقيت دست يابيد. نسبت به همسر يا فرد مورد علاقه تان توجه بيشتري نشان دهيد. با جريان زندگي پيش برويد تا مشكلي برايتان پيش نيايد. احساس و عاطفه را چاشني زندگي تان كنيد. در هيچ كاري عجله به خرج ندهيد! با متولدين بهمن و آذر مه سازگارتر خوهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥

وضعيت مالي: $$$

وضعيت ارتباطي: ***** 


شهريور

در صورت تجرد، با نيمه گمشده خود مواجه مي شويد و مي توانيد به راحتي به فكر سرو سامان بخشيدن به زندگي تان باشيد. جذب افراد مشابه خود خواهيد شد. فصلي تازه و جالب را در ارتباطتان با همسر يا فرد مورد علاقه تان تجربه خواهيد كرد. از قدرت شكل دادن به برنامه اي سرنوشت ساز برخوردار هستيد. واقع بين باشيد و براي رسيدن به اهدافتان بكوشيد. به جاي خيالپردازي به واقعيات زندگي توجه كنيد. با متولدين تير و مرداد ماه سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥♥♥

وضعيت مالي: $

وضعيت ارتباطي: *


 


مهر

زندگي خانوادگي تان ارزش بيشتري پيدا خواهد كرد. براي پيشگيري از بروز سوء تفاهمات با اعضاي خانواده يا همسر يا فرد مورد علاقه تان گفت و گو و تبادل نظر نماييد. با كمك گرفتن از ذهن هوشيار خود مي توانيد معماهاي ارتباطهاي دوستانه يا عاطفي تان را حل كنيد. نيات و انگيزه هاي خير فردي برايتان مشخص مي شوند. خلاقيت و ابتكارتان به اوج شكوفايي خود خواهد رسيد. با متولدين دي و ارديبهشت ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥


وضعيت مالي: $$

وضعيت ارتباطي: *****


 آبان

ايده اي خام و بكر در ذهن خود داريد، ولي قبل از به مرحله عمل در آورن آن، بايد جوانب امر را به خوبي سبك و سنگين كنيد و اطلاعات كافي در آن رابطه داشته باشيد. با همسر يا فرد مورد علاقه تان، گفت و گويي صميمانه و صريح خواهيد داشت و بايد در حين اداي كلمات، دقت كافي كنيد. با كمي دقت در رفتار و طرز برخوردتان مي توانيد كينه ها و دلخوري هاي گذشته را برطرف سازيد. با متولدين اسفند و فروردين ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥♥♥

وضعيت مالي: $

وضعيت ارتباطي: ***


 


آذر

قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود. اين ضرب المثل را در رابطه با امور مالي خود همواره به خاطر داشته باشيد! اگر كنترل زندگي تان را به دست بگيريد، اعتماد به نفس تان افزايش پيدا مي كند و معجزاتي را تجربه خواهيد كرد. براي استفاده از توانايي دست كم گرفته تان از فرصت ها بهره گيريد.

همسر يا فرد مورد علاقه تان را كاملا تحت تاثير جذابيت ذاتي تان قرار خواهيد داد. با متولدين مهر و شهريور ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥


وضعيت مالي: $

وضعيت ارتباطي: ***


 دي

ايده ها و نظرات خلاقانه و سازنده تان، روز به روز شكوفاتر مي شوند. بگذاريد توانايي ها و قابليت هاي بالقوه تان بدرخشند ولي در كنار آن به حقايق زندگي توجه كافي نشان دهيد. معمايي حل مي شود و خود را با نيازهايتان هماهنگ خواهيد كرد. اقدامي تاثيرگذار و منحصر به فرد صورت خواهيد داد. اثر مهارت هاي مرتبط با شنونده خوب بودن را دست كم نگيريد. با متولدين آذر و بهمن ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥

وضعيت مالي: $$

وضعيت ارتباطي: ***


 


بهمن

به الهامات دروني تان بها دهيد و قدرت آن را دست كم نگيريد. مراقب احساسات نهفته تان نسبت به همسر يا فرد مورد علاقه تان باشيد. درصدد استحكام بخشي به روابط دوستانه و عاطفي تان باشيد و با دوستان قديمي ديداري تازه كنيد. اعتماد و باور فردي، كليد دستيابي به موفقيت محسوب مي شود.

با ذهني متمركز و دقت به جزئيات پيش برويد و نگذاريد امور جزئي و پيش پا افتاده تمركزتان را بهم بزنند. با متولدين مرداد و خرداد ماه، سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥♥♥♥♥


وضعيت مالي: $$$

وضعيت ارتباطي: ***


 اسفند

اطرافيانتان ايده ها و نظراتي جالب و الهام بخش در سر دارند، چرا شما از آن ها بهره مند نشويد؟ بهتر است كمي راجع به آن فكر كنيد! صبر و حوصله به خرج دهيد. فصلي تازه از ارتباطهاي دوستانه در زندگي تان باز مي شود كه مي تواند رخدادهايي جالب در زندگي تان به وجود آورد. از حمايت و ياري به موقع اعضاي خانواده تان برخوردار خواهيد شد. با متولدين بهمن و خرداد ماه سازگارتر خواهيد بود.

وضعيت رمانتيك: ♥


وضعيت مالي: $$

وضعيت ارتباطي: ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۶:۱۱:۳۹ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]


اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیل