بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

آب انار


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۳:۰۱ توسط:sana موضوع:

خاطرات خنده دار

رفته بودم خونه دوستم.گفتم يه خرده داداشمو سركاربزارم بخنديم....با خط دوستم بهش اس دادم وطرح دوستي ريختم،اونم كه از خداخواسته بود و زود صميمي شد!!!!!!!!
منم خوشحال ازاينكه به خيال خودم سركارش گذاشتم كه يه دفعه وسط اس ام اس بازي برگشت گفت:
فكر كنم تو رفيق خواهرمي الان با خواهرم دوتايي نشستين دارين بهم ميخندين.!!!!!!
ديگه خودتون قيافه من و رفيقمو اون لحظه تصوركنين...غش رفتيم دوتايي بس خنديديم...
به دوستم گفتم صبركن درستش ميكنم خودمو زدم به اون راه كه معلومه چي ميگي؟؟ خواهرت كيه؟؟؟
ديدم داداشم بيخيال شدو همچنان به گفت وگو و اس ام اس بازي ادامه داد..
برگشتم خونه وبهش گفتم كه كارما بود..بعد ازش پرسيدم داداش تو كه فهميدي كارمنه چرا دوباره ادامه دادي؟؟؟؟
برگشت گفت:اومديم يه درصد تو نبودي من نبايد موقعيتو واسه داشتن مخاطب خاص از دست ميدادم...خخخخخخخخخ


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۲:۴۹ توسط:sana موضوع:

وقتي كه ...

وقتي كه قلب‌هايمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هايمان‌ ميشود،
وقتي نميتوانيم‌
اشك هايمان ‌را پشت‌ پلك‌هايمان‌ مخفي كنيم‌

و بغض هايمان ‌پشت‌ سر هم‌ ميشكند ...
وقتي احساس‌ ميكنيم
بدبختيها بيشتر از سهم‌مان‌ است

و رنج‌ها بيشتر از صبرمان ...


وقتي اميدها ته‌ ميكشد

و انتظارها به‌ سر نميرسد ...


وقتي طاقتمان تمام‌ ميشود
و تحمل مان‌ هيچ ...
آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ مطمئنيم‌ به‌ تو احتياج‌ داريم
و مطمئنيم‌ كه‌
تو
فقط‌ تويي كه‌ كمكمان‌ ميكني ...


آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا ميكنيم

و
تو را ميخوانيم ...
آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را آه‌ ميكشيم
تو را
گريه ‌ميكنيم ...

و تو را نفس ميكشيم ...


وقتي تو جواب ‌ميدهي،
دانه ‌دانه‌
اشكهايمان ‌را پاك‌ ميكني ...
و يكي يكي غصه‌ها را از دلمان ‌برميداري ...
گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هايمان‌ را باز ميكني
و
دلشكسته‌مان‌ را بند ميزني ...


سنگيني ها را برميداري
و جايش‌ سبكي ميگذاري و راحتي ...


بيشتر از تلاشمان‌ خوشبختي ميدهي
و بيشتر از حجم لب‌هايمان،

لبخند ...

خواب‌هايمان‌ را تعبير ميكني،
و دعاهايمان‌ را
مستجاب ...

نااميدي ها، همه اميد ميشوند،
و سياهي‌ها
سفيد سفيد ...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۲:۳۶ توسط:sana موضوع:

انديشه كن.... امـــا نخند !

به سرآستين پاره ي كارگري كه ديوارت را مي چيند و به تو مي گويد، ارباب. نخند!
به پسركي كه آدامس مي فروشد و تو هرگز از آدامسهايش نمي خري. نخند!
به پيرمردي كه در پياده رو به زحمت راه مي رود و شايد چند ثانيه اي كوتاه معطلت كند. نخند!
به دبيري كه دست و عينكش گچي است و يقه ي پيراهنش جمع شده. نخند! 
 به راننده ي چاق اتوبوس، 
به رفتگري كه در گرماي تيرماه كلاه پشمي به سردارد،       
به راننده ي آژانسي كه گاهي مواقع چرت مي زند،       
به هول شدن همكلاسي ات پاي تخته،
 به مردي كه در بانك از تو مي خواهد برايش برگه اي پركني،                             
نخند .................  
نخند,كه هرگز نميداني آنها چه دنياي بزرگ و پردردسري دارند!

آدمهايي كه به خاطر روزيشان تقلا مي كنند،
بار مي برند،
بي خوابي مي كشند،
كهنه مي پوشند،
جار مي زنند،
سرما و گرما مي كشند،
و گاهي خجالت هم مي كشند .....
                                                        


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۲:۲۲ توسط:sana موضوع:

مــــــــــــــن...تـــــــــــــــــــو.....او

من به مدرسهميرفتم تا درس بخوانم
تو بهمدرسه ميرفتي به تو گفته بودند بايد دكتر شوي
او همبه مدرسه ميرفت اما نمي دانست چرا
!

من پولتو جيبي ام را هفتگي از پدرم ميگرفتم
تو پولتو جيبي نمي گرفتي هميشه پول در خانه ي شما دم دست بود
او هرروز بعد از مدرسه كنار خيابان آدامس ميفروخت
!

معلمگفته بود انشا بنويسيد
موضوعاين بود علم بهتر است يا ثروت ؟

مننوشته بودم علم بهتر است
مادرممي گفت با علم مي توان به ثروت رسيد
تونوشته بودي علم بهتر است
شايدپدرت گفته بود تو از ثروت بي نيازي
او اماانشا ننوشته بود برگه ي او سفيد بود
خودكارش
روز قبل تمام شده بود
!

معلمآن روز او را تنبيه كرد
بقيهبچه ها به او خنديدند
آن روزاو براي تمام نداشته هايش گريه كرد
هيچ كسنفهميد كه او چقدر احساس حقارت كرد
خوبمعلم نمي دانست او پول خريد يك خودكار را نداشته
شايدمعلم هم نمي دانست ثروت و علم گاهي به هم گره مي خورند
گاهينمي شود بي ثروت از علم چيزي نوشت

من درخانه اي بزرگ مي شدم كه بهار توي حياطش بوي پيچ امين الدوله مي آمد
تو درخانه اي بزرگ مي شدي كه شب ها در آن بوي دسته گل هايي مي پيچيد كه پدرت براي مادرت مي خريد
او امادر خانه اي بزرگ مي شد كه در و ديوارش بوي سيگار و ترياكي را مي داد كه پدرش مي كشيد!

سالهاي آخر دبيرستان بود
بايدآماده مي شديم براي ساختن آينده

منبايد بيشتر درس مي خواندم و دنبال كلاس هاي تقويتي بودم
توتحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور برايت آينده ي بهتري را رقم مي زد
او امانه انگيزه داشت نه پول، درس را رها كرده و دنبال كار مي گشت

روزنامه
چاپ شده بود

هر كسدنبال چيزي در روزنامه مي گشت

منرفتم روزنامه بخرم كه اسمم را در صفحه ي قبولي هاي كنكور جستجو كنم
تورفتي روزنامه بخري تا دنبال آگهي اعزام دانشجو به خارج از كشور بگردي
او امانامش در روزنامه بود روز قبل در يك نزاع خياباني كسي را كشته بود!

من آنروز خوشحال تر از آن بودم كه بخواهم به اين فكر كنم كه كسي؛ كسي را كشته است
تو آنروز هم مثل هميشه بعد از ديدن عكس هاي روزنامه آن را به كناري انداختي
او اماآنجا بود در بين صفحات روزنامه !
براياولين بار بود در زندگي اش كه اين همه به او توجه شده بود!!!

چندسال گذشت
وقتگرفتن نتايج بود

منمنتظر گرفتن مدارك دانشگاهي ام بودم
تو ميخواستي با مدرك پزشكي ات برگردي همان آرزوي ديرينه ي پدرت
او اماهر روز منتظر شنيدن صدور حكم اعدامش بود
!

وقتقضاوت بود
جامعهي ما هميشه قضاوت مي كند

منخوشحال بودم كه مرا تحسين مي كنند
تو بهخود مي باليدي كه جامعه ات به تو افتخار مي كند
اوشرمسار بود كه سرزنش و نفرينش مي كنند
!

زندگيادامه دارد...
هيچوقت پايان نمي گيرد
...

منموفقم من ميگويم نتيجه ي تلاش خودم است
!!!
توخيلي موفقي تو ميگويي نتيجه ي پشت كار خودت است
!!!
او امازير مشتي خاك است مردم گفتند مقصر خودش است
!!!

من،تو، او
هيچگاهدر كنار هم نبوديم
هيچگاهيكديگر را نشناختيم

اما منو تو اگر به جاي او بوديم
آخرداستان چگونه بود ؟؟؟

هر روزاز كنار مردماني مي گذريم كه يا من اند يا تو و يا او ؛ و به راستي نه موفقيت هاي من به تمامي از آن من است و نه تقصيرهاي او همگي از آن اوست...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۲:۰۹ توسط:sana موضوع:

+مسافرين محترم!

+مسافرين محترم!

ورود شما را به شركت هواپيمايي رمضان خوش آمد مي گوييم.


پرواز شماره 1434
... مدت زمان پرواز 29 يا 30 روز و روزانه 15 تا 16 ساعت پرواز

مقصد: مغفرت و رضايت پروردگار

در طول پرواز از هرگونه دخانيات و معصيت خودداري كنيد و به علامت انجام ندادن گناه توجه كنيد.

مسافرين محترم لطفا كمربندهاي ايمان و تقوي را محكم ببنديد.

در اواسط پرواز به يك توده ابر باران زا برخورد خواهيم كرد كه نام علمي آن قدر مي باشد لطفا نهايت استفاده را از باران آن ببريد.

خلبان پرواز قرآن كريم، پروازي لذت بخش و موفقيت آميز را براي شما آرزو مي كند تا به تقوي و رضايت، رحمت و مغفرت پروردگار دست پيدا كنيد.


رمضان مباركــ...

                                                        


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۱:۵۴ توسط:sana موضوع:

زيبا سخن بگوييد..

چه زيباست اگر به زبان پارسي سخن بگوييم ...
بجاي سلام و خداحافظ بگوييم ...> دورود , بدرود
بجاي الله و شيطان بگوييم ....> اهورا, اهريمن
بجاي خليج فارس بگوييم ....> شاخاب پارس
... بجاي فكر بگوييم ....> انديشه , پندار
... بجاي مزاح بگوييم ....> شوخي
بجاي ضعيف بگوييم ....> ناتوان
بجاي غذا بگوييم ....> خوراك
بجاي سئوال و جواب بگوييم ....> پرسش و پاسخ
بجاي تبريك بگوييم ....> شاد باد,همايون باد ,گرامي باد ,فرخنده باد
بجاي مجسمه بگوييم ....> تنديس
بجاي سر مجسمه بگوييم ....> سرديس
بجاي فارسي بگوييم ....> پارسي
بجاي سفيد بگوييم ....> سپيد
بجاي مرسي بگوييم ....> سپاس
و ...
عزيزان سگ واق واق مي‌كند نه پارس, پارس نام كشور ماست
پيروز باشيد ...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۱:۴۱ توسط:sana موضوع:

كباب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۱:۲۸ توسط:sana موضوع:

مــــــن مـــــــيخوام

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۱:۱۵ توسط:sana موضوع:

صبحانه هاي خوردني از ۵۰ نقطه دنيا

هر كشوري، آداب و رسوم مخصوص خود را دارد و يكي از اصلي ترين موارد تشكيل دهنده فرهنگ هر كشور، غذاهاي آن است. در اين ميان، صبحانه،‌در ميان ساير وعده هاي غذايي، از اهميتي فوق العاده در اكثر كشورهاي جهان برخوردار است. در اين مطلب، قصد داريم شما را با غذاي صبحگاهي مردمان پنجاه كشور جهان آشنا كنيم.
 ۱- صبحانه كامل انگليسي
 
 شامل لوبيا، سوسيس، بيكن (گوشت خوك ورقه شده) ، تخم مرغ، قارچ، گوجه، پودينگ سيب زميني و در صورت تمايل پودينگ سياه و نان تست مي باشد. اين صبحانه با چاي، قهوه و يا آب پرتقال صرف مي گردد.
 ۲- صبحانه ايراني


   صبحانه سبك و مغذي ايراني شامل چاي، نان، پنير، گردو، كره، مربا، عسل مي باشد. حليم و املت نيز از غذاهاي رايج در سفره هاي ايراني است. حليم خوراكي لذيذ و مخلوطي از بلغور گندم، نخود، گوشت تكه شده، دارچين و شكر است كه بصورت گرم و يا سرد صرف مي گردد.
 
۳- صبحانه كوبايي


 نقش اصلي اين صبحانه را نان تست منحصر بفرد كوبايي برعهده دارد. اين نان، تُست شده و روي آن كره زده مي شود و به قسمت هايي برش مي خورد. هنگام صرف، اين نان را در قهوه زده و ميل مي كنند. قهوه شيرين و شير مخلوط به همراه اندكي نمك، نوشيدني اين صبحانه را تشكيل مي دهد.
 ۴- صبحانه لهستاني

 صبحانه سنتي لهستاني كه معروف به Jajecznica است، شامل نيمرو، همراه برش هايي از Kielbasa و پنكيك سيب زميني مي باشد.
 ۵- صبحانه سريع اسپانيايي

 Pan a la Catalana يا Pan con Tomate صبحانه اي ساده و خوشمزه است. نان را در سير تازه و گوجه فرنگي غلطانده سپس مقداري روغن زيتون و نمك روي آن مي پاشند و با ژامبون و يا سوسيس تناول مي كنند.
 ۶- صبحانه مراكشي

 اجزاي تشكيل دهنده اين صبحانه، نان هاي گوناگوني است كه با ترشي، مربا، پنير و كره صرف مي شوند. اين نان ها در اندازه هاي بزرگ تهيه مي شوند. همچنين پنكيك سمولينا كه به Baghir مشهور است، بسيار لذيذ مي باشد.
 ۷- صبحانه سالم هاوايي

 علاوه بر ميوه هاي خوشرنگ و آبدار، شيريني هاي حلقه اي كه بسيار خوشمزه و انرژي زا هستند در هاوايي طرفداران بسيار زيادي دارند.
 
۸- صبحانه سوئدي


 مهمترين بخش اين صبحانه، پنكيك سوئدي است كه به Pannkakor معروف است. اين پنكيك شباهت زيادي به كرپ دارد و دو سمت خمير آن در روغن سرخ مي شود. اين پنكيك، معمولاً با ميوه هاي شيرين و يا مربا سرو مي شود.
 ۹- صبحانه و خوراك ايرلندي

 ايرلندي ها صبحانه اي دلچسب و گرم مي خورند. Hafragrautur يا بلغور جو كه با شكر قهوه اي و كشمش و آجيل مخلوط شده و در ايرلند طرفداران زيادي دارد.
 
۱۰- صبحانه پرتغالي


 مقدار زيادي قهوه و نان Croissant، پر شده از سبزيجات و مواد مغذي، صبحانه پرتغالي را تشكيل مي دهند.
 ۱۱- صبحانه در استراليا

 تنها يك عنصر بسيار مهم كه در اينجا وجود دارد Vegemite است .در كوله پشتي استراليايي هايي كه به مسافرت مي روند اغلب مي توانيد ظرف حاوي Vegemite را پيدا كنيد. فقط در جنگ بين Vegemite و Marmite مداخله نكنيد. هر چند كه تقريباً همه نسبت به كيفيت بهتر Marmite آگاهند، اما بهتر است در صبحانه آنها دخالت نكنيم.
 ۱۲- صبحانه برزيلي

 آممم انتخابي از گوشت هاي لذيذ، پنيرها و نان يك صبحانه معمولي در اينجاست.
 
۱۳- صبحانه ايتاليايي


 شايد فكر كنيم، ايتاليايي ها مليتي هستند مشهور به خوردن غذاهاي سنگين. شايد هم براي خوردن يك پيتزا بزرگ پنيري براي نهار و يا يك بشقاب پاستا براي شام، ترجيح ميدهند صبحانه كمي بخورند. هرچند خوردن پيتزا و پاستا به عنوان صبحانه نيز براي آنها عادي است. در هر دو صورت ايتاليايي ها معمولاً يك فنجان كاپوچينو به همراه كروسانت را براي صبحانه ترجيح مي دهند.
 ۱۴- صبحانه ولز انگلستان

 به نظر ميرسد اين نان تست پنيري به من لبخند مي زند. Welsh Rarbit كه نام ديگر آن پنير بر روي نان تُست است بهترين و خوشمزه ترين صبحانه در ولز محسوب مي شود. حتي تماشاي حباب هاي پنير، خوشمزگي اين نان مخصوص را القا مي كند. و چه بهتر اگر به همراه سس  Worcestershire(نام يك شهر در انگلستان) خورده شود. مممممم! اما صبر كنيد. هنوز ۳۶ صبحانه ديگر هم در اين ليست هستند.
 ۱۵- صبحانه در دانمارك

 مخلفات يك صبحانه دانماركي زياد هستند. در بشقاب صبحانه دانماركي معمولا نان چاودار، پنير، كالباس، ژامبون، مغز انواع خشكبار، عسل، مربا و بعضي مواقع حتي يك ظرف كوچك شكلات پيدا خواهيد كرد. اينكه بيكن به اندازه اي كه تصور مي شد در ميان آنها طرفدار ندارد، كمي عجيب به نظر مي رسد.
 
۱۶- صبحانه فيليپيني


 چيزي كه از يك صبحانه در فيليپين انتظار داريد، بيشتر به ميوه هاي محلي اش وابسته است. انبه، براي نظم بخشيدن به دستگاه گوارش شما مناسبند. همچنين براي بالا نگه داشتن انرژي روزانه، برنج گزينه مناسبي خواهد بود، يا سوسيس هاي مخصوصي كه با نام longganisa شناخته شده هستند. برنج سرخ شده سپس با تخم مرغ، انواع گوشت و لوبيا مخلوط شده و يك صبحانه خوشمزه فيليپيني را تشكيل مي دهند.
 ۱۷- صبحانه آلاسكايي

 تركيب گوشت گوزن شمالي و تخم مرغ به همراه نوعي پنكيك، صبحانه آلاسكايي محسوب مي شود
 ۱۸- صبحانه سنتي آلمان

 سوسيس، پنير محلي و نان پخته شده تازه يك صبحانه معمولي براي آلماني ها محسوب مي شود كه با يك قهوه خوشمزه سرو مي گردند.
 
۱۹- صبحانه مشهور آمريكايي


 پنكيك ضخيم دست ساز با شهد و آلوي وحشي و ورقه هاي نازك بيكن بر روي آن صبحانه مشهور آمريكا به حساب مي آيد.
 ۲۰- صبحانه فرانسوي

 آه كروسانت و باز هم كروسانت، من عاشق كروسانت هستم. مي توانيد آنها را يا بادام خرد شده، كره، شكلات و يا خامه نوش جان كنيد. آنها هميشه خوشمزه هستند.
 ۲۱- صبحانه در هند

 در اينجا ما سيب زميني سرخ كرده با رزماري، تخم مرغ با توفوي هندي، عدس، سوسيس گياهي و موز برشته فلفلي را مي بينيم. مخلفات صبحانه در هند كاملاً به محل و منطقه اي كه در آن قرار داريد بستگي دارد. اما اگر به دنبال يك صبحانه هندي مي گرديد تقريباً چيزي شبيه به همين صبحانه و در همين رنج است.
 ۲۲- صبحانه خاص اسكاتلندي

 شايد انتظار صبحانه اي شبيه انگليسي ها و يا ايرلندي ها را داشته باشيد. اما ظاهراً دل و جگر سرخ شده گوسفند به همراه تخم مرغ، صبحانه محبوب اسكاتلندي ها به شمار مي رود.
 
۲۳- صبحانه تايلندي


 شما اين صبحانه را در سراسر تايلند و در تمامي دكه هاي آن پيدا مي كنيد. ماهي نعنايي تند و گوشت خوك تند و شيرين كه به همراه برنج سرو مي شود. داراي طعمي عالي است. همچنين اين صبحانه بسيار ارزان و در حدود ۳۰ بات هزينه دارد. صبحانه در تايلند با آن چيزي كه به عنوان نهار يا شام خورده مي شود، تفاوت چنداني نمي كند.
 ۲۴- صبحانه آرژانتيني

 صبحانه در آرژانتين معمولاً Mate (نوشيدني كه از دم كرده برگ Yerba بدست مي آيد) يا dulce de leche (نوعي كارامل مخصوص كه با شير درست مي شود) به همراه Facturas (نوعي شيريني شبيه كورسانت) را شامل مي شود.
 ۲۵- صبحانه ايرلندي

 و حالا صبحانه ايرلندي كه شامل پودينگ سفيد و نان سودا است.
 
۲۶- يك صبحانه كانادايي


 آن بخش صبحانه كه شبيه تخم مرغ است در واقع Perogie نام دارد. Perogie ها آب پز، پخته شده و يا سرخ شده هستند و از خميري مانند خمير پيراشكي كه از سيب زميني، كلم ترش، گوشت، پنير يا ميوه پر شده است، تشكيل شده اند. در كنار اين غذا نيز مقداري سوسيس و نان تست سرو شده است.
 ۲۷- صبحانه در مكزيك

 بشقاب خوش آب و رنگ بالا شامل گوشت گاو، Chilaquiles و ديگر مخلفاتي است كه در Manzanillo (يكي از شهرهاي مكزيك) خورده مي شود.Nachos، پنير و لوبيا نيز از ديگر مخلفات معمول اين صبحانه تند و خوشمزه است.
 ۲۸- صبحانه روسي

 
oladi
 صبحانه منتخب روسي است كه سرخ كردني است، تا حدودي شبيه پنكيك، درون آن نرم و لطيف و لبه هاي بيروني آن ترد است و زماني لذيذ تر مي شود كه به همراه خامه ترش، عسل، مربا يا توت تازه سرو شود.
 ۲۹- صبحانه در ويتنام

 معمولاً شامل مقداري خوراك گوشتي است كه با مخلوط سمولينا/فرني همراه مي شود. آنچه در عكس بالا مشاهده مي كنيد فرني خوك است. اين غذا تركيبي از دونات چيني، جوانه لوبيا، روده خوك پر شده از گوشت خوك چرخ كرده تند و مخلفات ديگر آن كه به هر حال كمي لذيذ تر از نان تست و مرباست.
 ۳۰- صبحانه در پرو

 
ceviche
 يك غذاي محبوب است كه در هر سه وعده غذايي يعني صبحانه، نهار و يا شام مورد استفاده قرار مي گيرد. اين غذا يك غذاي دريايي است كه از ماهي تازه ي خوابانده شده در آب مركباتي همچون ليمو و فلفل چيلي تشكيل شده است.
 ۳۱- صبحانه در بوليوي

 صبحانه بوليويايي ها، يك خوراكي به نام Saltenas را شامل مي شود كه از غذاهاي سنتي اين كشور است. اين خوردني لذيذ، معمولاً با گوشت و سبزيجات تهيه و به همراه شكر خورده مي شود.
 ۳۲- صبحانه مصري

 غذاي مردم مصر در صبحگاهان Ful Madames است. غذايي پر و پيمان كه باقلا، نخود، سير و ليموترش را شامل مي شود. اين اغذيه كه طرفداران زيادي در كشورهاي شاخ آفريقا و شبه جزيره عربستان دارد، به همراه روغن زيتون، كاين، سس، تخم مرغ آب پز و برخي سبزيجات سرو مي شود.
 ۳۳- صبحانه در ژاپن

 
توفو
، به همراه ماهي و برنج، صبحانه محبوب ژاپني ها و بسياري كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا به شمار مي رود. توفو پنيري مخصوص است كه از شيرسويا به دست مي آيد و يك صبحانه مقوي و نيمه سالم براي ژاپني ها است.
 ۳۴- صبحانه در چين

 در چين، صبحانه بسيار شبيه نهار و شام است! نودل، برنج، مرغ و سبزيجات سرخ شده غذاي غالب چيني ها را تشكيل مي دهد.
 ۳۵- صبحانه در مالزي

 اگر در مالزي به دنبال يك صبحانه پر طرفدار بگرديد، احتمالاً يك كاسه نودل به اضافه تخم مرغ و سبزيجات، همراه با مقادير متنابهي ادويه جات خوشمزه، چيزي است كه شما پيدا مي كنيد.
 
۳۶- صبحانه مغول


 گوشت آب پز شده و پر از چربي گوسفند، به همراه آرد، برخي لبنيات و برنج در مغولستان صبحانه به حساب مي آيد. البته در مناطق غربي اين كشور، ممكن است در وعده هاي غذايي مختلف، گوشت اسب جايگزين گوشت گوسفند شود.
 ۳۷- صبحانه در بليز

 
بليز
 (Belize)، كشوري در آمريكاي مركزي است. همسايه مكزيك و گواتمالا. غذاي محبوب مردمان اين كشور براي صبحانه، خميري مثلثي شكل به نام Fry Jack است كه در روغن سرخ مي شود. اين خمير سرخ شده را معمولاً به همراه لوبيا، تخم مرغ، مربا يا عسل صرف مي كنند.
 ۳۸- صبحانه مجارستاني

 در مجارستان، بيسكوئيتي سنتي به نام Pog�csa، غذايي ثابت و محبوب براي صبحانه محسوب مي شود.
 ۳۹- صبحانه كُره اي

 به مانند مردمان چين، صبحانه در كره هم شباهت زيادي به نهار و شام دارد. يك بشقاب كوچك كيمچي، يك كاسه برنج و يك كاسه سوپ سبزيجات معمولاً غذايي است كه بين مردم اين سرزمين از محبوبيت برخوردار است.
 ۴۰- صبحانه پاكستاني

 ناني روغني به نام Aloo Paratha كه از محبوبيت ويژه اي برخوردار است، در پاكستان يكي از غذاهاي غالب براي صبحانه است. خمير اين نان به همراه سبزيجات آماده و در ماهي تابه سرخ مي شود. اين نان به همراه ترشي، ادويه جات و سس هاي تند سرو مي شود و برخي اوقات نيز به همراه چاي آن را تناول مي كنند.
 ۴۱- صبحانه در استوني

 اين صبحانه شامل نان گندم كه روي آن پنير و كشك ماليده شده است، مي باشد كه در زبان محلي به نان توست كرمي نيز مشهور است.
 ۴۲- صبحانه در اُردن

 اين صبحانه داراي تنوع بالايي است كه شامل فلافل، روغن زيتون، سوسيس گوشت بره، كره و مربا و گوشت گاو مي باشد.
 
۴۳- صبحانه در ونزوئلا


 اين خوراك تركيبي از پنير تازه، گوشت قيمه و انواع حبوبات و لوبيا مي باشد.
 ۴۴- صبحانه در كلمبيا

 در كلمبيا، شير، پيازچه يا تره فرنگي و پنير، صبحانه محبوب مردم را تشكيل شده است.
 ۴۵- صبحانه در غنا

 صبحانه محبوب و رايج در اين كشور آفريقايي واكي مي باشد كه اساسا از برنج پخته شده به همراه حبوبات تشكيل مي شود.
 ۴۶- صبحانه در اوگاندا

 صبحانه رايج در اوگاندا خوراكي معروف به كاتوگو مي باشد كه تركيبي از موز سبز پخته شده مخلوط با گوشت گاو يا سس سبزيجات است.
 
۴۷- صبحانه در باهاما


 براي تهيه اين خوراك، ذرت پوست كنده پخته شده با شير يا آب و يا ذرت معمولي را با آب در حال جوش مخلوط مي كنند تا به شكل فرني در بيايد. رواج اين صبحانه به زمان برده داري برمي گردد كه همه برده ها ناچار به خوردن اين غذا بوده اند. امروزه ميگو و گوشت نيز به اين فرني اضافه مي شود.
 ۴۸- صبحانه در كاستاريكا

 گالوپينتو صبحانه رايج و استاندارد در كاستاريكا مي باشد كه از لوبياي سياه، نوعي كرم ترش، سالسالا و نان ذرت مكزيكي تشكيل شده است. اهالي كاستاريكا معمولا مقداري آووكادو و بارهنگ رسيده سرخ شده يا گوشت سرد هم در كنار اين صبحانه ميل مي كنند.
 ۴۹- صبحانه در جمهوري دومينيكن

 اين صبحانه كه به مانگيو معروف است از بارهنگ جوشيده شده با كره، سوسيس، پنير و تخم مرغ تشكيل شده است. اين صبحانه را با يك فنجان شكلات داغ ميل مي نمايند.
 ۵۰- صبحانه تركي

 يك صبحانه كامل تركي شامل چند نوع پنير، كره، زيتون، گوجه فرنگي، خيار، مربا، عسل و گوشت ادويه دار مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۱:۰۱ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]


اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا