بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

چطور با ايدهگرفتن از لباسهاي بهرام رادان و ميترا حجار در آتش بس 2 خوشلباس شويد!

اگر تا به حال مثل اسپند روي آتش بالا و پايين ميپريديم كه حواستان به لباس هايي كه انتخاب ميكنيد باشد چون تاثيرشان بيش از چيزي است كه فكر ميكنيد براي همين بود ديگر! براي اينكه نگاهي به عكسهاي علي نيك رفتار از طراحي لباس آزيتا ميلاني بيندازيد و متوجه شويد لباسها در اوج شيك بودن چه پيامهايي به شما منتقل ميكنند؛خوشحالتان ميكنند يا ناراحت؟ سرما زير پوستتان ميآورند يا احساس امنيت به شما ميدهند؟ براي اين مطلب سراغ يكي از خوشلباس ترين فيلمها رفتهايم و برايتان كلي نكته تازه داريم، بخوانيد و زيباتر شويد!
1. قطعا يكي از زيباترين ستهاي آتش بس 2 همين ستي است كه ميترا حجار به تن دارد؛ يك تركيب گرم كمنظير براي روزهاي خنك . دو رنگ پرانرژي پرتقالي و زرشكي اگر به تنهايي در كنار هم به كار ميرفتند شايد توي ذوق ميزدند اما خلاقيت آزيتا ميلاني نشاندن اين رنگها در بستر سبز زمردي و سبز سدري است. اين تركيب همهچيز را براي بهنمايش گذاشتن شخصيت مقتدر و پرقدرت اما در صورت لزوم پذيراي نصيحت ديگران نشان داد.

2. رادان كه اخيرا مدل نوين چرم هم شده يكي از معدود چهرههايي است كه ميتوان نقشههاي زيادي براي استايلش كشيد و مطمئن بود كه در 90 درصد ماجرا همچنان شيك خواهد بود. يكي از بازيهاي زيباي انجام شده با تيپ او، انتخاب اين ست است كه در حين اسپرت و مردانه بودن يك الگوي مناسب براي جوانترها ارائه ميدهد. پارسال كه آستينهاي سه دكمه روي بورس بودند و اگر امسال هم همينطور باشد، ديگر ميدانيد بايد با آنها چه كار كنيد!

3. نقطه عطف تمركز اين عكس روي دو رنگ متمركز شده كه اولياش پرتقالي شال ميترا حجار است و دومي زرد نئوني پتوي نوزاد. با حذف اين دو رنگ از تصوير به نظر ميرسد انرژي تصوير هم حذف ميشود.

من ناراحتم

كساني كه فيلم را ديده باشند ميدانند كه اين صحنه متعلق به وقتي است كه سايه ميخواهد قهر كند و برود، بنابراين خيلي عجيب نيست اگر رنگهاي به كار رفته در اين تصوير گرم و شاد نباشند.


طوسي خنثي به خوبي كنار بنفش تيره نشسته و فضاي تصوير را سرد و بيحال كرده است. اگر به لباس رايان هم دقت كنيد متوجه سردي رنگ آبي علي رغم پر رنگ و اصطلاحا جاندار بودن آن ميشويد، يك جوري كه انگار ميخواهد بگويد من هنوز انرژي دارم ولي ناراحتم!

گرم مثل نارنجي

1. به فرم يقه كت نگاه كنيد و بعد هم نگاهي به بلندي آن بيندازيد، هر دوي اين راهكارها ميتوانند قدتان را بلند و كشيده نشان دهند؛ برشهاي عمودي روي كار هم اين پروسه را كامل ميكند!

2. شايد استفاده از عينكدوديهايي با شيشه مشكي براي تابستان و بهار خوب باشد اما پيشنهاد ما اين است كه در هواي سرد سراغ شيشههاي قهوهاي برويد. اين رنگ گرم است و بالطبع چهره شما را هم گرمتر نشان ميدهد.

3. اين بار هم يكي ديگر از تناژهاي نارنجي به تصوير گرما بخشيده است. نكته مهم اينجاست اگر رنگ ابروهايتان تيره است، ميتوانيد با خيال راحت سراغ اين تركيب برويد در غير اين صورت بهتر است تناژهاي تيرهتري را انتخاب كنيد.

قانونمند يا بيتعهد

1. به تركيب رنگ زير سارافوني و روسري دقت كنيد چون ميتواند يكي از تركيب رنگهاي زيباي اين فصل باشد. يك جور تركيب رنگ گرم و سرد كه نتيجهاي متعادل ايجاد ميكند و ظاهري هنري به شما ميبخشد. فقط يك نكته را فراموش نكنيد؛ زماني كه سارافونتان طرحدار است بهتر است سراغ شال يا روسري ساده برويد مگر اينكه شما هم مثل شخصيت پرستار از جلبتوجه و زياد حرف زدن خوشتان بيايد!
2. يكي از پيشنهادهاي خوب امسال استفاده از سارافونهاست. تا وقتي هوا هنوز خيلي سرد نشده و جايي براي ژاكتها نيست، ميتوانيد از زير سارافون و سارافون استفاده كنيد. قانون تركيبي ساده و طرحدار اينجا هم صدق ميكند؛ وقتي سارافونتان شلوغ است، زيرسارافوني ساده به تن كنيد.

3. موقع انتخاب فريم بايد به فرم كلي صورتتان دقت كنيد . عينكهاي زاويهدار معمولا نماينده شخصيتهاي مقيد و قانونمند هستند و بيزاويهها نماينده شخصيتهاي انعطافپذير و خلاقتر. حالا اگر هنوز فيلم را نديدهايد حدس بزنيد اين آدم چه شخصيتي دارد!

پرحرف و شلوغ كار

ظاهر شما حرف ميزند و چيزهايي در مورد شخصيتتان ميگويد كه شايد فكرش را هم نكنيد! حالا خوب به اين ست نگاه كنيد. حتي اگر فيلم را هم نديده باشيد باتوجه به شلوغ بودن طرحهاي روي دامن، چتر و كيف ميتوانيد به روحيه نهچندان كمحرف و نسبتا شلوغكار شخصيت پي ببريد؛ روحيهاي كه خبر از برونگرايي كاراكتر گوهر خير انديش در آتشبس 2 ميدهد.

بنفش تيره را معمولا رنگ ناراحتي ميدانند اما وقتي در كنار زرشكي و سبز قرار بگيرد اوضاع فرق ميكند. انتخاب لباس مناسب و رساندن پيام به ذهن بينندهها كاري است شبيه درست چيدن مهرههاي شطرنج؛ همانقدر با دقت و حسابشده براي رسيدن به برد نهايي!

نه گرم و نه سرد

صرفنظر از نوشتههاي روي بلوز رايان و ماجراي كلكلهاي خانوادگي، اين عكس ميتواند يك گزينه خوب براي خانوادههايي باشد كه دوست دارند لباسهايشان را به صورت خانوادگي ست كنند.

فقط به يك نكته اساسي توجه داشته باشيد؛ فضاي اين عكس به خاطر رنگ سبز نه خيلي گرم است و نه خيلي سرد. اگر خانواده خيلي خوشحالي هستيد، ميتوانيد سبز را در كنار رنگهاي گرمي مثل پرتقالي، آجري يا حتي قرمز بنشانيد. اگر مستقيما سراغ خاكي براي نشستن در كنار سبز برويد- يعني كاري كه طراح لباس براي بهرام رادان انجام داده- ممكن است كمي تاثير رنگها را به كام خودتان تلخ كنيد.

رويا بافي تا آسمان

1. بلندپروازي و رويابافي شخصيت حجار با يك نگاه ساده به لباسهايش مشخص ميشود! آبي آسماني پر از رويا و آرامش است اما وقتي كنار قرمز قرار ميگيرد خبر از بلند بودن قد آرزوها ميدهد؛ خبر از يك عالمه تلاش و انرژي براي رسيدن به تكتكشان! حالا از كجا بفهميم اين شخصيت روياپرداز، شلوغكار هم هست؟ اين همه طرح درهم و برهم روي لباس فكرهاي شلوغ پلوغ او را در كسري از ثانيه برملا ميكند!
2. درست برخلاف شخصيت همسرش يك روحيه ساده دارد كه هاشورهاي منطق رويش سايه انداختهاست . استفاده از رنگهاي خنثي در اين ست تاحدودي نشان ميدهد اين مرد جوان بهرغم كلكلهايش قابليت شكل گرفتن توسط همسر را هم دارد؛ البته اگر از انتخاب اسم بچه صرف نظر كنيم!

3. هيچ عيبي ندارد اگر اصول خوشپوشي را در مورد بچهها هم رعايت كنيم؛مثلا اين ست براي يك بچه با موها و پوست روشن انتخاب خوبي است و ميتواند راهنماي پدر و مادرهاي جوان شود.

براي 20 تا 35 سال

1. پليور سرمهاي و پيراهن آبي هر دو انتخابهاي خوبي براي پوست و چشمهاي روشن بهرام رادان هستند. در كنار اين ست كالج جير نسبت به مدلهاي چرمي يا براق گرمتر و مناسبتر به نظر ميرسد.
2. اگر قرار به انتخاب بين تركيب سرمهاي و قرمز يا مشكي و قرمز باشد ما اولي را ترجيح ميدهيم بهخصوص كه با لباس پدر هم هماهنگ ميشود اما تركيب دوم شايد با مجموعه رنگهاي حاضر در صحنه مطابقت بيشتري داشته باشد. در هر حال پيشنهاد ميكنيم اگر سنتان بين 20 تا 35 سال است سرمهاي و قرمز را انتخاب كنيد.

3. بافت سدري رنگ و چرم روي سرشانهها به رنگ قهوهاي روشن هماهنگي خوبي با تيپ كلي رايان ايجاد كردهاند؛ بهخصوص كه موهايش هم طلايي است و به رنگ خوشههاي گندم!

شاد و پر انرژي

نگاهتان را از عناوين رنگارنگ كتابها كه محو هستند ميگذرانيد و ميرسيد به يكي از شادترين ستهاي فيلم؛ تركيبي زيبا از زردي كه جيغ نيست، سبزي كه تيره است و حاشيه روشن دارد و آبي با تناژهاي متفاوت! براي آراستگي در مقابل مهمانهايي كه اين آخر هفته به منزلتان ميآيند از اين مجموعه الگوبرداريد و شخصيت پرنشاط و انرژيتان را نشان دهيد. زرد يك جورهايي مخرج مشترك آبي و سبز است؛ يعني كنار هردويشان به خوبي مينشيند. استفاده از مخرجمشتركها را فراموش نكنيد!
فيروزه سنگ سنتي ما ايرانيهاست، يك جورهايي الماني است از فرهنگ ايراني كه حتي به صورت جزئيات هم خودش را در ظاهر امروزي زنان نشان ميدهد. نكته جالبتر اينجاست كه زيورآلات انتخابي در اين فيلم در حين ريشهدار بودن در فرهنگ سنتي، طرحهايي مدرن دارند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۵:۳۹ توسط:sana موضوع:

احسان عليخاني در گفتگو با منصور ضابطيان به خاطره دستياري خود در سال 78 اشاره كرد كه با اخراجش از پروژه ناكام مانده بود.

گفتگو با احسان عليخاني مجري تلويزيون هفته گذشته در برنامه «راديو هفت» روي آنتن رفت و مجري و تهيهكننده «ماه عسل» به سوالات منصور ضابطيان پاسخ داد.

وي در اين گفتگو با اشاره به اينكه در دبيرستان رشته انساني خواند تا وكيل شود، گفت: در زماني كه تعداد متقاضيان پنج برابر صندليها بود، در كنكور رتبه خوبي آوردم و در دو رشته حقوق و مديريت قبول شدم.
در رويا با قاضي دست به يقه ميشدم

اين مجري درباره علاقهاش به حقوق اينگونه توضيح داد: يكي از تفريحات من در تابستان اين بود كه در اتاقم يك فضاي دادگاه درست ميكردم و به عنوان وكيل بلند ميشدم و از يك متهمي دفاع ميكردم و حتي در روياهاي خودم بعضي وقتها با قاضي دست به يقه ميشدم.

احسان عليخاني ادامه داد: يك آشنايي داشتم كه از علاقه من به حقوق باخبر بود و در زماني كه قصد انتخاب واحد ميان حقوق و مديريت را داشتم، من را در تابستان به دادگاه خانواده برد. بيش از يك ساعت در راهروهاي دادگاه قدم زدم و فضايي متفاوت را تجربه كردم كه متوجه شدم اصلا آدم اين كار نيستم زيرا هرگز نتوانستم فضاي كتك كاريها و دعواهايي را كه آنجا رخ ميدهد تحمل كنم. بنابراين تازه متوجه شدم من فقط اداي وكالت را دوست دارم ولي به خود وكالت اصلا علاقه نداشتم.

مجري برنامه «ماه عسل» تأكيد كرد: پس از اين موضوع رشته مديريت بازرگاني را كه آن زمان براى خودش اسم و رسمي داشت انتخاب كردم و به دانشگاه تهران رفتم.

وي به علاقهاش به سينما و تلويزيون اشاره كرد و گفت: من از همان 17 تا 18 سالگي عشق به اين فضاي هنر و به ويژه تلويزيون را حس ميكردم.

احسان عليخاني در پاسخ به اينكه چه كساني در تلويزيون برايت جذابيت داشتند، اظهار كرد: هنوز هم فكر ميكنم كه خيلي از كارهايي كه در دوراني كه من در دبيرستان بودم پخش ميشد، كارهاي خيلي خوبي بودند.

وي ادامه داد: شبكه آي فيلم در حال پخش مجدد سريال «سربداران» است. دوران كودكي وقتي اين سريال را ميديدم، يك ترسي من را ميگرفت و به همين دليل الان فكر ميكنم محمد علي نجفي خيلي خوب آن فضا را ترسيم كرده است، چون اصلا قرار بود از آن فضا بترسي و دقيقا در همان ايام در تاريخ همچين فضايي حاكم بوده است.

اجراي منوچهر نوذري بينظير بود

مجري و تهيهكننده «پشت صحنه» به اجراي مجريان تلويزيون در آن زمان اشاره كرد و گفت: در آن دوران اجراي منوچهر نوذري را بيشتر از همه دوست دارم و در واقع بايد بگويم بي نظير بود و البته فخرايي و عالمي و مقامي را هم دوست داشتم، زيرا ديدنيها بخشي از زندگي همه ما ايرانيها بود.

خاطرات جالب و شنيدني احسان عليخاني +عكس

وي در بخش ديگري از گفتگوي خود با ضابطيان درباره تجربيات سالهاي گذشتهاش در تلويزيون اظهار كرد: سال 78 بود كه من در يك فيلم سينمايي دستيار كارگردان بودم. از من خواستند تا يكي از بازيگران را صدا كنم كه سر صحنه بيايد. من هم به راهپله خانهاي كه لوكيشنمان بود رفتم و گفتم كه خانم فلاني لطفا بفرماييد سر صحنه. يك بار ديگر هم او را بلند صدا كردم. بعد از اين آن خانم كه معروف است و اسمش را نميآورم از اتاق گريم بيرون آمد و به كارگردان گفت اين آقا بايد ميآمد آرام و در اتاق گريم از من خواهش ميكرد كه سر صحنه بيايم اما حالا با اين برخورد اينجا يا جاي من است يا جاي ايشان و به من اشاره كرد.

اين مجري ادامه داد: سر همين موضوع فرداي آن روز از من خواستند كه ديگر سر كار نيايم. سالها بعد آن خانم را جايي ديدم و او به من گفت كه خيلي دوست دارد در «ماه عسل» با من گفتگو كند من هم اتفاق آن سال را به او يادآوري كردم اما او چيزي يادش نميآمد و بابت آن برخورد ناراحت شده بود. من هم به شوخي به او گفتم اگر به برنامه من آمديد اين بار قول ميدهم ديگر شما را آنطوري صدا نكنم.

احسان عليخاني درباره تجربيات بعدياش توضيح داد: پس از آن كار به تلويزيون رفتم و زماني كه مهندس جعفري جلوه مدير شبكه يك بود با مدير گروه اجتماعي اين شبكه قرار گذاشتم و با اعتماد به نفس به او گفتم كه فقط يك دوربين ميخواهم تا گزارش تهيه كنم. آن زمان مراحل اداري مختلفي براي گرفتن دوربين بايد طي ميشد و مثل حالا ساده نبود. مدير گروه اجتماعي هم اين ريسك را كرد و كار را به من جوان 19 ساله سپرد. من برايشان سه آيتم 10 دقيقهاي ساختم كه در سه شب قدر از تلويزيون پخش شد.

شنيدم لاريجاني هم سه آيتم 10 دقيقهاي مرا پسنديده است

مجري ماه عسل يادآور شد: اين كار در سه لوكيشن مختلف حس و حال مادران شهدا و فضاي شبهاي قدر را ترسيم ميكرد و فضاي بي نظيري داشت. كارها در تايم خوبي هم پخش شدند و آن زمان جعفري جلوه خيلي از اين كار خوشش آمده بود حتي شنيدم دكتر لاريجاني هم از برنامه استقبال كرده است البته نميدانم اين موضوع درست است يا خير.

احسان عليخاني اضافه كرد: پس از آن به پروژههاي مختلف معرفي شدم تا آيتم برنامههايشان را بسازم. «ميعاد شبانه» برنامهاي به تهيه كنندگي مصطفي موسوي بود كه شبي دو آيتم از من در آن پخش ميشد چند وقت پيش جلسه پرسش و پاسخي با دانشجويان دانشكده خبر داشتم و آنها از من سوال كردند چرا كمتر سر و كلهام در رسانه پيدا ميشود من آن روز گفتم به خاطر اينكه به سختي وارد قاب جادويي شدهام.

احسان عليخاني يادآور شد: بنابراين قدر جايگاهم را بيشتر ميدانم. آن زمان فقط آيتمهاي من پخش ميشد كم كم به وسيله صدا با مخاطب ارتباط گرفتم. كمي بعد دستم هم وارد كادر شد و گزارشگري را تجربه كردم تا سرانجام به اجرا رسيدم. در برنامه «پسرهاي ايروني» به تهيه كنندگي امير حسين خرمشاهي گزارشگر بودم و جواد مولانيا مجري بود كه در استوديو حضور داشت من به واسطه آن برنامه كل كشور را رفتم و آيتم گرفتم.


خاطرات جالب و شنيدني احسان عليخاني +عكس

گزارشگري مثل ليسانس ميماند

وي تصريح كرد: گزارشگري كلاس فوق العاده اي براي اجراست و مثل ليسانس است كه بايد آن را بگيري تا به مرحله اجرا برسي. گزارشهاي من در آن برنامه آنقدر زياد شده بود كه گاهي آيتمها از بخش استوديو بيشتر ميشد.

احسان عليخاني همچنين در اين گفتگو به برنامه «زير تيغ چراغ برق» اشاره كرد كه براي ساخت آن يك ساعت و نيم هربار با بچههاي شيطان يك محله زير تير چراغ برقشان گفتگو ميكرده و نتيجه اين گفتگوها در هفت دقيقه روي آنتن ميرفته است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۵:۲۶ توسط:sana موضوع:

نادر سليماني، بازيگر سينما و تلويزيون عكسي را از دخترش در اينستاگرام منتشر كرده است.

بازيگر سينما و تلويزيون عكسي را از دخترش، بارسين در اينستاگرام منتشر كرده است. نام بارسين ريشه آشوري دارد و به معناي «ﺯادﻩ ﺧﺪاﻯ ﻣﺎﻩ» است. سليماني درباره اين عكس كه اولين «سِلفي» دخترش است، متني كوتاه نوشته است: «بنا به درخواست دختر كوچولوم كه با كلي ذوق كودكانش اولين عكس را از خودش گرفته و خواسته توي يك مسابقه شركت كنه اين عكس را گذاشتم.» سلفي به عكسي گفته ميشود كه فرد آن را از خودش گرفته است. نادر سليماني، كه 48 سال سن دارد در مجموعههاي تلويزيوني «ساعت خوش»، «باغ مظفر»، «مرد هزار چهره» و «كلاه پهلوي» بازي كرده است. همچنين وي در چند فيلم سينمايي از جمله «مرد عوضي»، «سنتوري» و «پسر تهراني» به ايفاي نقش پرداخته است.

اينستاگرام نادر سليماني

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۵:۱۴ توسط:sana موضوع:

مرد ۲۱۰ كيلويي كه ورزشكار حرفه اي شد + عكس

يك مرد 210 كيلويي كه از فرط چاقي افسرده شده بود و حتي خودكشي هم كرد، نزديك به 114 كيلو وزن كم كرد تا حالا اندام زيباي يك ورزشكار حرفه اي را داشته باشد.

مايك وودباي ۳۲ ساله كتابي درباره تجربه خارق العاده اش نوشته، تجربه اي كه او را از خودكشي به جايي رساند كه زندگي سالم و متحول شده اي داشته باشد.

مايك كه در انگليس زندگي مي كند، بعد از اينكه از خودكشي جان به در برد، زندگي جديدي را شروع كرد، بيش از نصف وزن بدنش را كم كرد و حالا مربي بدنسازي شده. او اكنون براي كمك به ديگران يك كتاب نوشته است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۵:۰۲ توسط:sana موضوع:

هندزفري با گوشهايتان چه كار ميكند؟

دكتر مقدم متخصص گوش، حلق، بيني گفت: پيرگوشي در اثر افزايش سن ايجاد ميشود، در اين پروسه افت شنوايي حسي و عصبي در گوش ايجاد ميشود.

مقدم بيان كرد: افت شنوايي، صداهايي در گوش نظير صداي امواج دريا، آزاد شنيدن با صداي زياد از علائم اين بيماري است، البته به صورت 2 طرفه در 2 گوش است.

وي اظهار داشت: افت شنوايي 20 الي30 درصد در دوره جواني و ميانسالي رخ ميدهد، زماني كه افت شنوايي ناشي از پير گوشي به آن افزوده شود باعث اين افت شنوايي بسيار شديد و غير قابل تحمل ميشود.

مقدم ادامه داد: با مراقبت از گوش در دوره جواني و ميانسالي مي توان شدت افت شنوايي در پيري را كاهش داد.

صداهاي خشن و زياد، بيماريهاي گوشي، هندزفري و هدفون از عوامل تاثير گذار بر افت شنوايي هستند. وي در پايان گفت: بهترين روش جلوگيري از پيشرفت پيرگوشي استفاده سمعك است.

باشگاه خبرنگاران

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۴:۵۱ توسط:sana موضوع:

مهربانترين زن دنيا در چين است!+عكس

مهرباني درجه هاي مختفي دارد و دسته بندي آن ها متفاوت است به گونه اي كه شايد يك نفر را بتوان مهربان دانست به خاطر كار خوبي كه انجام مي دهد اما زماني هست كه يك نفر از همه چيز خودش مي گذرد براي ديگران و اين نوع مهرباني بسيار بالاست.

“كونگ ژنيان” يك پيرزن ۶۵ ساله اهل چين است كه به درجه بالايي از مهرباني رسيده است اما كسي قدر وي را نمي داند. اين خانم از ۴۰ سال پيش سرپرستي كودكان بي سرپرستي كه مشكلات جسمي و ذهني دارند را به عهده گرفته است بدون آن كه كسي كمكش كند.


وي اولين بچه را در كنار خيابان پيدا كرده است و از آن پس تا كنون تصميم گرفت تا همه بچه هاي بي سرپرستي كه در خيابان رها مي شوند را بزرگ كند. او تا در حال حاضر ۳۹ كودك را به سرپرستي گرفته است كه بزرگترين آن ها ۲۷ سال دارد و اكنون زندگي شخصي خود را آغاز نموده است.

در ميان بچه هايي كه او بزرگ كرده است ۶ نفر وارد دانشگاه شده اند و برخي كه مشكلات ذهني داشته اند توانسته اند با تلاش فراوان خود را به آموزشگاه هاي عالي برسانند. اين همه موفقيت و مهرباني اما دستمزدي بسيار عجيب از سمت دولت داشته است.دولت چين خانه و محل زندگي اين خانم را به خاطر تخلف از قانون سرپرستي مصادره كرده است. آن ها در قانون اجازه نمي دهند كسي بيش از ۳ كودك به فرزندخواندگي بگيرد و اين خانم مهربان اين كار را كرده است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۴:۴۰ توسط:sana موضوع:

كشف بقاياي ۵ جسد در مقبره احتمالي اسكندر مقدوني

به گزارش گروه جامعه خبرگزاري فارس، با گذشت حدود يكماه از كشف مقبره احتمالي اسكندر مقدوني در يونان، بقاياي پنج جسد در اين مقبره كشف شدند كه مي توانند متعلق به اسكندر و يا يكي از اعضاي خانواده وي باشند.
در اين مقبره علاوه بقاياي اسكلت يك مرد جوان در يك تابوت چوبي كه مي تواند متعلق به اسكندر باشد، تاكنون بقاياي جسد دو مرد، يك زن، يك نوزاد و همچنين آثاري از يك جسد سوزانده شده نيز كشف شده اند.


يكي از اجساد متعلق به زني حدود 60 ساله است و دو مرد نيز در زمان مرگ بين 35 تا 45 سال سن داشته اند، البته تعيين جنسيت جسد سوزانده شده نياز به آزمايشات دقيق دارد.

اين مقبره كه در محوطه تاريخي مشهور آمفيپوليس در شمال يونان و در 65 كيلومتري شهر تسالونيكي واقع شده، بزرگترين مقبره تاريخي كشف شده در يونان است كه طي سالها تمامي آثار تاريخي ارزشمند داخل آن به سرقت رفته است.

در ورودي اين مقبره در آمفيپوليس كه در دوره اسكندر يك شهر مهم بوده و قدمت آن حدود 2400 سال برآورد شده، دو مجسمه شير كشف شدند كه هركدام بيش از يك تن وزن دارند. در گذشته نيز يك موزائيك كه تصوير پرسفونه، دختر زئوس، از خدايان يوناني بر آن نقش بسته در اين مقبره كشف شد. بر اساس متون تاريخي اسكندر در سال 323 پيش از ميلاد در سن 32 سالگي در بابل درگذشت. پس از مرگ اسكندر جسد وي وقتي كه تشييعكنندگان در حال انتقال جسد اسكندر به مقدونيه بودند، بطلميوس آن را دزديد و به ممفيس در مصر فعلي برد و در آنجا دفن كرد، به روايتي ديگر نيز جانشين بطلميوس تابوت را به اسكندريه منتقل كرد و در مقبره اي زيبا قرار داد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۴:۲۹ توسط:sana موضوع:

نخستين زنان عكاس ايران +عكس

نخستين زن ايراني كه به صراحت بر عكاسي او اشاره رفته، "عزت ملك خانم” ملقب به "اشرف السلطنه”

همسر محمد حسن خان اعتمادالسلطنه وزير انطباعات دوران ناصري است كه عكاسي را از "شاهزاده محمدميرزا” پسر عموي خود فرا گرفته است.

نخستين عكاسان زن ايراني را بايد در ميان زنان حرمسراي ناصرالدين شاه قاجار كه خود شيفتهٔ اين فن بود جستجو كرد.

در برخي از آلبومهاي ناصري كه در آلبوم خانه كاخ گلستان موجود است، آثاري از اين زنان عكاس كه به طور تفنني به عكاسي ميپرداختهاند ديده ميشود.

عكسي كه از ناصرالدين شاه گرفته شده ، يكي از مشهورترين عكس هاي اشرف السلطنه است


اعتمادالسلطنه در كتاب ارزشمند خود، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه كه شامل وقايع چهل سال زندگي پر ماجراي وي در دربار ناصرالدين شاه است، بارها به عكاسي وي اشاره كرده است.

شرح روشنگري را نيز يكي از بستگان اشرف السلطنه در مقدمه چاپهاي بعدي اين كتاب در معرفي اشرف السلطنه و فعاليتهاي او از جمله عكاسي نوشته است.

از ديگر عكاسان زن ايراني ميتوان به زنان خانواده معير الممالك اشاره كرد كه به لحاظ آشنايي معير و دارا بودن عكاسخانهاي مجهز در منزل شخصي امكان عكسبرداري توسط زنان وي فراهم بوده است.

دو تن از زنان دوران ناصري نيز به نامهاي فاطمه سلطان خانم همسر ميرزا حسنعلي عكاس و عُذرا خانم همسر آقا يوسف عكاس كه از عكاس باشيهاي شاه بودهاند به عكاسي ميپرداخته اند.

همسر و دختر آنتوان خان سوريوگين، عكاس نامدار دوران ناصري تا رضا شاه را نيز بايد در شمار نخستين زنان عكاس در ايران به حساب آورد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۴:۱۷ توسط:sana موضوع:

دوستي عجيب و باور نكردني مرد با تمساح غول پيكر
Chito كه اهل و بومي كاستاريكا محسوب مي شود يك دوست وحشتناك را براي همنشيني برگزيده است (دوستي بس ناباب ).


تمساح عزيز او Pocho نام دارد و يكي از بزرگترين هاي گونه ي خود هم محسوب مي شود.

دوستي آن ها از 20 سال پيش اغاز شد. Chito كه مرد تمساحي هم ناميده مي شود در نزديكي رودخانه ي Parisima در حال گشت زني بود

كه متوجه Pocho مي شود تمساح كه توسط يك گاو از ناحيه ي چشم اسيب ديده شديدا ناراحت و بيمار است.

چيتوي فداكار ما از تمساح مي ترسد ولي دلش نمي ايد به حيوان زبان بسته كمك نكند ( واقعا هم زبونش بستس ها!).
Pocho كه بسيار ضعيف شده بود و در دو قدمي مرگ قرار داشت با كمك دارو و غذايي كه چيتو برايش فراهم مي كرده زنده مي ماند.

اما چيتو ي فداكار علت زنده ماندن را چيز ديگري مي داند

او مي گويد: “” Pocho زنده ماند چون من به او با تمام وجود محبت كردم”" كه به نظر من هم درست مي گويد.

اين دو دوست صميمي حالا در خانه اي درست كنار همان درياچه زندگي مي كنند.

بدنيست بدانيد چيتو حتي موقع خواب كنار دوستش مي خوابد تا او احساس تنهايي نكند.

او مي گويد:”" اين تمساح بعد از دو سال خيلي اهلي شد و من تصميم گرفتن اون رو به مردم نشون بودم

و مردم زيادي براي ديدن ما به اينجا اومدن و باعث شدن من يكي از جاذبه هاي توريستي كشورم بشم”".

اگر شما هم به دشت هاي گرم سيري Sarapiqui سفر كرديد حتما به ديدار اين دو دوست برويد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۴:۰۵ توسط:sana موضوع:

اين دختر شبانه روز خواب است (عكس)


نوجوانها ميتوانند ساعتها بدون مشكل بخوابند؛ اما يك زن جوان به بيماري نادري دچار شده كه موجب شده، در شبانهروز تا 22 ساعت بخوابد.به گزارش ايران ناز، «بث گودير» 20 ساله از سندروم «زيباي خفته» رنج ميبرد، عارضهاي عصبي كه از 16 سالگي گرفتارش شده و باعث ميشود بهطور متوسط، شبها 18 ساعت بخوابد.البته اين بيماري دائمي نيست و گاهبهگاه –معمولاً هر 5 هفته- سراغ بث گودير ميآيد و بهاينترتيب، او يك تا سه هفته فقط ميخوابد و بايد 24 ساعته مراقبش باشند.


در اين دوره، ممكن است تا 22 ساعت بخوابد و حتي وقتي بيدار است هم آشفته و گيج است.
اين گمان وجود دارد كه فقط هزار نفر در دنيا به اين سندروم گرفتار هستند كه 70 درصدشان مرد هستند. دليل اين بيماري معلوم نيست و درماني هم برايش وجود ندارد.او در برنامهاي در شبكه بيبيسي راجع به بيمارياش گفت: «من نصف عمرم را توي تخت گذراندهام.


شروع زندگي براي بيشتر افراد در اول جواني است، وقتي به كالج ميروي، دانشگاه ميروي، كار پيدا ميكني، ميفهمي كي هستي.اين بيماري همه اينها را در يك مقطع خيلي مهم از تو ميگيرد… انگار نصف زندگيام محو ميشود.»


مادر بث هم كه همراه او در اين برنامه شركت كرده بود، گفت: «… وقتي حالش خوب است، نميگوييم


“اين كار را هفته بعد ميكنيم”. همان موقع كه حالش خوب است انجام ميدهيم چون ممكن است تنها فرصتي باشد كه داريم.»

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۷:۵۳:۵۴ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا